Regelverksfeber i desember

I løpet av 10 dager i slutten av desember mottok Lovtidendredaksjonen ca 150 nye forskriftsvedtak – noe som utgjør 10% av alle vedtakene for hele 2004.

Lovtidend    6. januar 2005    👤Trygve Harvold   

Det sier seg selv at redaksjonen må bruke noe tid på å behandle disse vedtakene – de skal blant annet kodes og kvalitetssikres – et arbeid som må utføres av erfarne medarbeidere i Lovdata. Mot slutten av et år er man derfor nødt til å regne med at det tar lengre tid enn vanlig å få kunngjort en forskrift.

Hvis det er svært viktig at kunngjøringen skjer så raskt som mulig, bør forskriften innsendes i god tid før årsavslutningen. Det samme gjelder for så vidt forskrifter som sendes inn i forbindelse med avslutningen av vårsesjonen i Stortinget – dvs i slutten av juni.

Vi håper på forståelse for dette. Til "trøst" kan vi opplyse om at omfanget av Norsk Lovtidend nesten er fordoblet siden årtusenskifttet. Samtidig er tiden det tar fra en tekst mottas i Lovdata til den blir kunngjort blitt redusert med ca en måned. Mye av dette skyldes overgang til publisering på Internett.

Først etter at tekstene er kunngjort i Norsk Lovtidend, blir endringer innarbeidet i gjeldende regelverk. Dette arbeidet vil derfor også ta lengre tid i periodene rundt årsskiftet og i slutten av juni. Endringer som trer i kraft 1 januar bør være innsendt i god tid før dette dersom man ønsker at databasene med gjeldende regelverk skal være oppdatert til denne datoen.

Lovtidendredaksjonen ønsker å forsikre om at den gjør alt den kan for å avvikle køene så raskt som mulig.