Renter ved forsinket betaling

Finansdepartementet fastsatte 17. desember 2003 nr. 1632 forsinkelsesrenten til 9,25 % p.a. med virkning fra 1. januar 2004.

Lovtidend    5. januar 2004    👤Knut Davidsen   

Finansdepartementet ble ved vedtak 12. desember 2003 nr. 1509 delegert myndigheten etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. §3 første ledd første og annet punktum. Paragrafen ble endret ved lov 12 desember 2003 nr. 111 som gjennomfører direktiv 2000/35/EF om renter ved forsinket betaling. Renten vil fastsettes hvert halvår ut fra den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år tillagt minst sju prosentpoeng.

For forarbeidet til lovendringene, se her.