Restriksjoner på fjørfehold

Mattilsynet fastsatte 3. februar 2007 forskrift om endring i forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.

Lovtidend    5. februar 2007    👤Knut Davidsen   

Mattilsynet fastsatte 3. februar 2007 forskrift om endring i forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.

Forskriftsendringen endrer vedlegget i forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap. Endringen i vedlegget innebærer at fjørfe og andre fugler i fangenskap i alle deler av fastlands-Norge sør for Nordland ikke får ha direkte kontakt med ville fugler. Mattilsynet vurderer fortløpende mulighetene for å lempe på eller utvide restriksjonene. Forskriften er hjemlet i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd.
Se Mattilsynets hjemmeside her.