Retningslinjer for offentliggjøring av skattelister på Internett

Skattedirektoratet fastsatte 4. oktober 2004 retningslinjer for offentliggjøring av skattelister på Internett hjemlet i ligningsloven § 8-8 nr. 3 annet ledd siste punktum. Se også nyhet 1. oktober 2004.

Lovtidend    5. oktober 2004    👤Knut Davidsen   

Skattelisten vil bare være søkbar i tre uker, fra 8. oktober 2004 til 29. oktober 2004, og det vil bli iverksatt tiltak for å hindre nedlasting av skattelisten ved automatiserte søk. Informasjonen som kan fremfinnes er skattyternes navn, poststed, fødselsår, nettoformue,
nettoinntekt (alminnelig inntekt før særfradrag), utliknet skatt.

Søkesida blir tilgjengelig fra www.skatteetaten.no.

Skattelistene skal legges ut en gang i året - på høsten - etter at skatteoppgjøret er klart for alle skattytere. Utleggsperioden begrenses til tre uker både på likningskontoret og Internett.

Les Skatteetatens omtale her og odelstingsproposisjonen om endringen i ligningsloven her.