Retningslinjer for utlevering av skattelisteopplysninger

Skattedirektoratet fastsatte 28. september 2004 retningslinjer for utlevering av skattelisteopplysninger fra likningskontorene hjemlet i ligningsloven § 8-8 nr. 3 tredje ledd siste punktum.

Lovtidend    1. oktober 2004    👤Knut Davidsen

Retningslinjene er fastsatt for å styrke personvernet og vil også medføre stopp i masseutleveringen av skattelisteopplysninger. Skattelisten vil bare være tilgjengelig i tre uker, fra 8. oktober 2004 til 28. oktober 2004, og det vil bli iverksatt tiltak for å hindre nedlasting av skattelisten ved automatiserte søk. Les Skatteetatens omtale her og odelstingsproposisjonen om endringen i ligningsloven her.