Røykedommen

Høyesterett avsa 31. oktober 2003 dom i sak om en tobakksprodusent var erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag for skade på grunn av sigarettrøyking. Tobakksprodusenten ble frifunnet, men ble ikke tilkjent saksomkostninger.

Avgjørelse    31. oktober 2003    👤Knut Davidsen

Tobakksprodusenten var frifunnet både i herredsretten og i lagmannsretten, men ble heller ikke i disse instansene tilkjent saksomkostninger.