Sametinget

Sámediggi / Sametinget

Sametinget (på nordsamisk Sámediggi) er en nasjonal folkevalgt og representativ forsamling for samene i Norge. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og medvirkning, bidra til rettferdig behandling av det samiske folk og fremme samenes interesser i Norge. 

Artikkel    25. februar 2015    👤Jon D. Bech   

(Foto: Sametinget)

Sametinget skal videre arbeide for å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, kultur og samfunnsliv.

Bakgrunnen for opprettelsen av Sametinget var den såkalte Altasaken, som førte til at myndighetene nedsatte Samerettsutvalget og Samekulturutvalget for å imøtekomme samenes krav. Samerettsutvalgets første delinnstilling i 1984 la grunnlaget for lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) og dermed opprettelsen av Sametinget, se lovens § 1-2. Loven sier bl.a. at det skal være direkte valg til Sametinget, se lovens § 2-3.

Det første valget av det første offisielle sametinget fant sted høsten 1989. Sametinget avløste Norsk Sameråd, som hadde vært i virksomhet siden 1964.

Sametingets arbeidsområde omfatter alle saker som etter Sametingets oppfatning berører den samiske befolkning. Sametinget har også ansvar for en del saksområder som er delegert fra staten og konsulteres av myndighetene i flere saker.

Sametinget har 39 representanter valgt fra sju valgkretser. Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet. Plenumsmøter avholdes vanligvis fire ganger årlig. Sametinget har fire fagkomiteer.

Sametinget styres til daglig av Sametingsrådet, som ledes av Sametingspresidenten. Rådet har fire medlemmer og fire vararepresentanter.

Sametingsbygningen med Sametingets hovedadministrasjon, som ble åpnet i november 2000, ligger i Karasjok.

Alle som er registrert i valgmantallet til Sametinget er valgbare og kan avgi stemme ved sametingsvalget. Valget skjer hvert fjerde år, på samme dag som stortingsvalget.

Ved sametingsvalget 2013 ble Norske Samers Riksforbund det største partiet, med 11 mandater. Tilsammen 48 lister ble stilt ved valget. I alt ca.15 000 personer var innført i sametingsmanntallet. Fremmøtet var ca. 67 prosent. Les mer om Sametinget her.