Fengsel

Sivilombudsmannen som viktig aktør i kampen mot tortur

Som en følge av at Norge tiltrådte Tilleggsprotokollen av 2002 til FNs torturkonvensjon av 1984, ble Sivilombudsmannen utpekt som såkalt nasjonalt forebyggende organ  i Norge.

Artikkel    31. juli 2015    👤Lovdata

Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) er fra 1. juli 2013 utpekt som nasjonalt forebyggende organ under  artikkel 3 i valgfri protokoll av 18. desember 2002 til FNs torturkonvensjon (De forente nasjoners internasjonale konvensjon 10. desember 1984 mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff).

Formålet er å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved regelmessige besøk fra slike nasjonale besøksorganer til steder for frihetsberøvelse, 

Dette fremgår av lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven), se lovens § 3 a, som trådte i kraft 1. juli 2013.

Tilleggsprotokollen til Torturkonvensjonen (OPCAT) ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2002 og trådte i kraft i 2007. Pr. 14. februar 2013 var 67 stater part i OPCAT. Også Norge har sluttet seg til Tilleggsprotokollen. Formålet med tilleggsprotokollen er å forebygge tortur m.v. gjennom regelmessige besøk fra uavhengige organer til steder for frihetsberøvelse (fengsler, anstalter m.v.) De land som er part til Tilleggsprotokollen har forpliktet seg til å opprette, utpeke eller opprettholde ett eller flere nasjonale besøksorganer for å forebygge tortur m.v. senest ett år etter at Tilleggsprotokollen er ratifisert. Disse besøksorganene er betegnet nasjonalt forebyggende organ. Stortinget har bestemt at Sivilombudsmannen har hovedansvaret for oppfølgingen.

På bakgrunn av dette ble Forebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse etablert hos Sivilombudsmannen våren 2014. Arbeidet i forebyggingsenheten består i å foreta regelmessige besøk til steder der mennesker er frihetsberøvet, for eksempel fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner. Formålet er å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.  Høsten 2014 gjennomførte forebyggingsenheten fem besøk til fengsler og politiarrester, mens man våren 2015 utvidet med besøk også til psykiatriske institusjoner. Det vil bli gjennomført 15 - 18 besøk i løpet av 2015. Besøkene skjer både med og uten forhåndsvarsel. Forebyggingsenheten behandler ikke enkeltklager.

Ombudsmannen avga sin første årlige melding om forebyggingsenhetens arbeid til Stortinget og FNs underkomite for forebygging (SPT) i mars 2015.

Det er etablert et rådgivende utvalg for forebyggingsenhetens arbeid, i tråd med sivilombudsmannsloven §3a annet ledd. Utvalget er sammensatt av 15 representanter fra organisasjoner og profesjonsgrupper som arbeider med frihetsberøvede personer og omfatter blant annet barnefaglig kompetanse og kompetanse på menneskerettigheter og psykiatri.