Person med avslag

Sivilombudsmannen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sivilombudsmannen eller Stortingets ombudsmann for forvaltningen skal sikre at offentlige myndigheter (staten, fylkeskommuner eller kommuner) ikke gjør urett mot den enkelte borger. Sivilombudsmannsordningen har eksistert siden 1962.

Artikkel    11. februar 2014    👤Jon D. Bech

Sivilombudsmannen velges av Stortinget etter hvert stortingsvalg. Han eller hun må ikke selv være medlem av Stortinget. Sivilombudsmannens virksomhet er regulert av lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven).

Sivilombudsmannens kontroll med forvaltningen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlige organer eller tjenestemenn. Sivilombudsmannen kan også ta opp saker på eget initiativ.

Private tvister, saker som Stortinget har tatt stilling til, avgjørelser truffet i statsråd, domstolenes og Riksrevisjonens virksomhet ligger utenfor Sivilombudsmannens virkeområde. Det samme gjelder saker som hører under Ombudsmannen for forsvaret og Ombudsmannsnemnda og saker der det offentlige opptrer som privat part.

Fristen for å klage til Sivilombudsmannen er ett år fra den endelige avgjørelse i saken ble tatt eller fra det tidspunkt da forholdet det klages på inntraff eller oppsto. Før eventuell klage til Sivilombudsmannen, må andre klagemuligheter være brukt opp. Det er gratis å klage til Sivilombudsmannen og han har rett til å kreve utlevert alle typer opplysninger.

Hvis det offentlige bruker veldig lang tid på å behandle en sak eller ikke svarer, kan det klages på sen saksbehandling eller manglende svar selv om saken fortsatt er til behandling. Det samme gjelder dersom offentlige organer eller offentlige tjenestemenn har opptrådt på en hensynsløs, krenkende eller belastende måte.

I sine uttalelser kan Sivilombudsmannen gi uttrykk for sin mening om saken. Her kan det pekes på at det er begått feil eller forsømmelse fra et forvaltningsorgan eller offentlig tjenestemann eller at det ikke er gjort noen feil. Sivilombudsmannens avgjørelser er ikke uten videre juridisk bindende, men Stortinget har forutsatt at forvaltningen skal rette seg etter Sivilombudsmannens uttalelser i tråd med god forvaltningsskikk. Mange av de saker som Sivilombudsmannen tar til behandling kan i mange tilfeller bringes inn for domstolene for å få en rettslig bindende avgjørelse.

Stortingets presidentskap har i Innst. 118 S (2013-2014) innstilt dommer i Høyesterett Aage Thor Falkanger til ny Sivilombudsmann. Han vil etterfølge Arne Fliflet, som har vært sivilombudsmann siden 1990.