Skatte- og avgiftsvedtak for 2013

Stortinget fastsatte 27. november 2012 vedtak om skatt, arveavgift, folketrygdavgift, CO2-avgift, produktavgift til folketrygden, merverdiavgift, særavgifter og toll for 2013. 

Lovtidend    17. desember 2012    👤Knut Davidsen   

Stortinget fastsatte 27. november 2012 vedtak om skatt, arveavgift, folketrygdavgift, CO2-avgift, produktavgift til folketrygden, merverdiavgift, særavgifter og toll for 2013. 

  • Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2013 (Stortingets skattevedtak) ( Nr. 1211).
  • Stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjettåret 2013 ( Nr. 1212).
  • Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2013 ( Nr. 1213).
  • Stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2013 ( Nr. 1214).
  • Stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2013 ( Nr. 1215).
  • Stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2013 (kap. 5521 post 70) ( Nr. 1216).
  • Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2013 ( Nr. 1217).
  • Stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2013 (kap. 5511 post 70 og 71) ( Nr. 1218).