Bryllup

Sommerbryllup?

Sommeren er høysesong for inngåelse av ekteskap. Ekteskapsinngåelse kan skje ved vielse i kirken, i registrert dissentersamfunn eller ved borgerlig vielse. Borgerlig vielse er åpen for alle. Fra 1. januar 2009 har også to personer av samme kjønn rett til å inngå ekteskap.

Artikkel    21. juli 2014    👤Jon D. Bech   

Reglene om inngåelse av ekteskap finnes i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap kapittel 1, 2 og 3.  Hva angår ekteskapsbetingelser, slår loven fast at ekteskap ikke kan inngås av personer under 18 år uten samtykke av foreldrene og tillatelse fra fylkesmannen eller av umyndige uten samtykke av verge. Ekteskap kan heller ikke inngås mellom slektninger i opp- og nedstigende linje eller mellom søsken eller mellom personer som allerede er gift eller har inngått registrert partnerskap som fortsatt består. Giftemål kan heller ikke inngås mellom personer som ikke har lovlig opphold i  Norge. Det kreves videre at brudefolkene hver for seg erklærer på ære og samvittighet at ekteskapet er inngått av egen fri vilje og anerkjenner hverandres rett til skilsmisse.

Den som forestår vielsen kalles vigselmann. En vigsel skal skje i nærvær av to vitner.

Lider noen av brudefolkene av smittsom sykdom som kan overføres ved seksuell omgang, kreves det at den annen part er gjort kjent med sykdommen og at begge parter har fått veiledning av lege om faren ved en slik sykdom. En som har vært gift tidligere, kan ikke inngå nytt ekteskap uten at det har funnet sted skifte eller at skifte er igangsatt.

Før ekteskap kan inngås, må det finne sted prøving av ekteskapsbetingelsene. Slik prøving foretas av folkeregisteret på det sted den ene av brudefolkene bor eller oppholder seg. Befinner brudefolkene seg i utlandet, gjelder egne regler. Dersom ekteskapsbetingelsene er oppfylt, utsteder folkeregisteret en attest om at det ikke er funnet å være noen innvendinger mot ekteskapet.