Spørsmål om fullmakt til å begjære påtale på statens vegne - dom i Høyesterett

Høyesterett avsa 13. november 2002 dom i sak om en intern fullmakt i Arbeidsdirektoratet til å begjære påtale på statens vegne har hjemmel i straffeloven § 79 fjerde ledd. Anke over straffutmåling ved trygdebedrageri er også behandlet i dommen. Les dommen her.

Lovtidend    20. november 2002    👤Knut Davidsen