Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 10. april 2015

I statsråd 10. april 2015 ble ny lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) sanksjonert. I tillegg ble det vedtatt endringer i prioriteringsforskriften.

Lovtidend    10. april 2015    👤Dag T. Hoelseth

Lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) inneholder regler om konsesjon, organisatoriske regler, generelle virksomhetsregler, regler om sikringsordninger og soliditetssvikt og sanksjonsbestemmelser for banker, forsikringsselskaper og andre finansforetak. Loven er ment å modernisere og samordne store deler av finanslovgivningen og har ifølge Finansdepartementets pressemelding som ble gitt i forbindelse med lovforslaget som formål å bidra til finansiell stabilitet og til at finansforetak virker på en hensiktsmessig og betryggende måte. 

Loven opphever lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker, lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) og lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker, forsikringsselskapenes garantiordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner. 

I tillegg gjør loven endringer i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven), lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak, lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven), lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) og lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova). Loven trer i kraft 1. januar 2016. Se forarbeidene her

Forskrift 10. april 2015 nr. 339 om endringer i forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften) er vedtatt på bakgrunn av lov 21. juni 2013 nr. 79 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) som opphevet skillet mellom rettighetspasienter og ikke-rettighetspasienter. Endringen innebærer at man heretter vil operere med to grupper av pasienter – de som vurderes til å ha behov for spesialisthelsetjenesten og de som avvises eller henvises tilbake til den kommunale helse- og omsorgstjenesten fordi de ikke er vurdert til å ha behov for spesialisthelsetjeneste. Spesialisthelsetjenesten skal fortsatt prioritere pasientene ut fra alvorlighets- og hastegrad. Lovendringen medfører endringer i forskriften § 2 og ny § 2a. Foruten flere rettstekniske endringer gjøres det endringer i forskriften § 5 om informasjonsplikten for å bringe forskriften i samsvar med lovendringene. Forskriften trer i kraft fra den tid departementet bestemmer. 

Se statsrådslisten her.