Statsråd 10. august 2012

I statsråd 10. august 2012 ble endringer i plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og luftfartsloven sanksjonert. I tillegg ble det vedtatt en provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Industri Energi, SAFE og Lederne på den ene siden og Oljeindustriens Landsforening på den andre siden i forbindelse med tariffoppgjøret 2012 (sokkelavtalene). Les statsrådslisten her.

Lovtidend    10. august 2012    👤Dag T Hoelseth   

I statsråd 10. august 2012 ble endringer i plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og luftfartsloven sanksjonert. I tillegg ble det vedtatt en provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Industri Energi, SAFE og Lederne på den ene siden og Oljeindustriens Landsforening på den andre siden i forbindelse med tariffoppgjøret 2012 (sokkelavtalene). Les statsrådslisten her.

  •   Lov nr. 61 om endringer i plan- og bygningsloven gir hjemler for å gi forskrifter for å avklare hvilke krav som skal stilles ved tiltak på eksisterende bebyggelse. Bakgrunnen for lovendringen er at det ofte er vanskelig å tilpasse nye tekniske krav ved arbeider på eksisterende bebyggelse. Slik tilpasning kan bli dyrt, uten at effekten av å oppfylle kravene nødvendigvis blir stor, siden byggverket for øvrig ikke har tilsvarende standard. Forskriftene som kan gis med hjemmel i endringsloven vil i all hovedsak kodifisere og klargjøre en tolkning av loven som allerede følger av veiledning og uttalelser. Les forarbeidene her.
     
  •   Lov nr. 62 om endring i naturmangfoldloven presiserer i lovens § 75 rettstilstanden når det gjelder adgangen til straffeforfølgning av brudd på forskrifter med hjemmel i lovbestemmelser som ble opphevet da naturmangfoldloven trådte i kraft. Les forarbeidene her.
     
  •   Lov nr. 63 om endringer i luftfartsloven tilføyer blant annet generelle bestemmelser om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Hensikten er å styrke håndhevelsen av bestemmelser i loven, forskrifter gitt i medhold av loven og vedtak fattet i medhold av loven. Hovedregelen er at luftfartsmyndigheten (normalt Luftfartstilsynet) skal kunne benytte de nye lovhjemlene. I tillegg blir det gitt en egen lovbestemmelse som gir EFTAs overvåkningsorgan ESA myndighet til å ilegge liknende økonomiske reaksjoner når norske foretak ikke etterlever vilkår knyttet til sertifikater som er utstedt av Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) med grunnlag i forordning (EF) nr. 216/2008. I tillegg blir blant annet bestemmelsene om vandelskrav og om forbud mot bruk av rusmidler rettet mot ansatte i luftfarten endret.  Det gis også en generell hjemmel for å pålegge alle selgere av flybilletter å gi deopplysningenepotensielle passasjerer trenger for å ta stilling til om de er tjent med å kjøpe tjenesten. Les forarbeidene her.
     
  • Provisorisk anordning 10. august 2012 nr. 801 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Industri Energi, SAFE og Lederne på den ene siden og Oljeindustriens Landsforening på den andre siden i forbindelse med tariffoppgjøret 2012 (sokkelavtalene) ble vedtatt etter at arbeidsministeren den 10. juli 2012 hadde varslet partene i arbeidskonflikten i oljesektoren om at regjeringen ville gripe inn med tvungen lønnsnemnd for å hindre at den varslede lockouten ble iverksatt. På anmodning fra statsråden sa arbeidstakerne seg villig til å avblåse den pågående streiken, og arbeidstakerne sa seg villig til ikke å iverksette den varslede lockouten. Regjeringens vedtak ble begrunnet med at selv en kort stans av all olje- og gassproduksjon ville kunne få svært alvorlige konsekvenser for tilliten til Norge som troverdig leverandør av olje og gass, og at en full stans i produksjonen ville ha alvorlige virkninger for norsk økonomi, herunder betydelige ringvirkninger for leverandørindustrien. Den provisoriske anordningen trer i kraft straks og opphører å gjelde når Rikslønnsnemnda har avsagt kjennelse i tvistene. Se Arbeidsdepartementets pressemelding 10. juli 2012 om lønnsnemndbehandlingen her.