Statsråd 10. desember 2004

I statsråd 10. desember 2004 ble arbeidsmarkedsloven og lov om internasjonal
Jernbanetrafikk mv., og endringer i skatte- og avgiftslovgivningen, petroleumsskatteloven, permitteringsloven, forsikringsvirksomhetsloven, regnskapsloven, fagskoleloven og folkehøyskoleloven sanksjonert.

Lovtidend    10. desember 2004    👤Knut Davidsen

Henvisninger til lovtekst, ikrafttredelser og forarbeider til lovene som ble sanksjonert:

  • Lov nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) trer i kraft 1. juli 2005. Se forarbeidene her.
  • Lov nr. 77 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv. Se forarbeidene her.
  • Lov nr. 78 om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. Se forarbeidene her.
  • Lov nr. 79 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering. Se forarbeidene her.
  • Lov nr. 80 om endringer i forsikringsvirksomhetsloven m.m. (livsforsikringsvirksomhet). Se forarbeidene her.
  • Lov nr. 81 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (gjennomføring av EØS-regler om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder m.m.). Lovvedtaket del I endrede §§ 1-5 og 1-6 trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2004 eller senere.Lovvedtaket del I endrede og nye §§ 3-1, 3-2, 3-2 a, 3-3, 3-3 a, 5-9 a, 7-1 og 7-11 a trer i kraft 1. januar 2005 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2005 eller senere.Lovvedtaket del I § 3-9 første og annet ledd trer i kraft straks. Fjerde ledd første punktum trer i kraft 1. januar 2005 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2005 eller senere. Lovvedtaket del II til VIII trer i kraft 1. januar 2005. Se forarbeidene her.
  • Lov nr. 82 om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Norge tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980 (COTIF-loven). Se forarbeidene her.
  • Lov nr. 83 om endring i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning. Loven trer i kraft 1. januar 2005. Se forarbeidene her.
  • Lov nr. 84 om endringer i lov 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler. Loven trer i kraft 1. januar 2005. Se forarbeidene her.