Statsråd 10. desember 2010

I statsråd 10. desember 2010 ble det sanksjonert 13 skatte- og avgiftslover og endringslover til straffeloven (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse), bustadsoppføringslova og avhendingslova, panteloven mv. og straffeprosessloven mv. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    10. desember 2010    👤Knut Davidsen   

I statsråd 10. desember 2010 ble det sanksjonert 13 skatte- og avgiftslover og endringslover til straffeloven (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse), bustadsoppføringslova og avhendingslova, panteloven mv. og straffeprosessloven mv. Les statsrådslisten her.

 • Lov nr. 60 om endring i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering. Se lov nr. 72 for å lese forarbeidene.
 • Lov nr. 61 om endringer i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. Se lov nr. 72 for å lese forarbeidene.
 • Lov nr. 62 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven). Se lov nr. 72 for å lese forarbeidene.
 • Lov nr. 63 om endring i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret. Se lov nr. 72 for å lese forarbeidene.
 • Lov nr. 64 om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard. Se lov nr. 72 for å lese forarbeidene.
 • Lov nr. 65 om endringer i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. Se lov nr. 72 for å lese forarbeidene.
 • Lov nr. 66 om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). Se lov nr. 72 for å lese forarbeidene.
 • Lov nr. 67 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Se lov nr. 72 for å lese forarbeidene.
 • Lov nr. 68 om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.v. Se lov nr. 72 for å lese forarbeidene.
 • Lov nr. 69 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven). Se lov nr. 72 for å lese forarbeidene.
 • Lov nr. 70 om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven). Se lov nr. 72 for å lese forarbeidene.
 • Lov nr. 71 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven). Se lov nr. 72 for å lese forarbeidene.
 • Lov nr. 72 om endringer i lov 25. juni 2010 nr. 41 om endringar i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Les forarbeidene til skatte- og avgiftslovene her.
 • Lov nr. 73 om endringer i straffeloven 1902 (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse). Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 74 om endringar i bustadoppføringslova og avhendingslova (skjerping av garantireglar og regulering av vidaresal). Lova vert sett i kraft 1. juli 2011. Les forarbeida her.
 • Lov nr. 75 om endringer i panteloven mv. Loven del I gjelder fra 1. januar 2011. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 76 om endringer i straffeprosessloven mv. Lovendringene, med unntak av endringene  i domstolloven § 159 a og straffeprosessloven §§ 42, 107 b, 109 a, 149 a, 185, 248, 271 og 272, trer i kraft 10. desember 2010. Les forarbeidene her.