Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 10. februar 2017

I statsråd 10. februar 2017 ble endringer i finansforetaksloven, i tobakksskadeloven og i psykisk helsevernloven sanksjonert.

Lovtidend    10. februar 2017    👤Knut Davidsen

Lov 10. februar 2017 nr. 4 om endringer i finansforetaksloven (overdragelse av forsikringsportefølje ved offentlig administrasjon mv.) innebærer at administrasjonsstyret kan foreslå at fripoliser skal konverteres til fripoliser med investeringsvalg som ledd i en overdragelse til annet livsforsikringsforetak. Videre skal risikoforsikringer i livsforsikring som gir utbetaling ved død eller uførhet, opphøre å gjelde tre måneder etter at foretaket er satt under offentlig administrasjon. Opphørsfristen på tre måneder er den samme regelen som gjelder for skadeforsikringer. Les forarbeidene her.

Lov 10. februar 2017 nr. 5 om endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger) gjennomfører EUs nye tobakksdirektiv 2014/40/EU, herunder regulering av e-sigaretter. I tillegg innebærer endringene at tobakksvarer skal ha standardisert utforming, det gis en hjemmel for beslag og destruksjon av ulovlige produkter samt et unntak fra aldersgrensen for godteri som lakrispiper mv. Les forarbeidene her.

Lov 10. februar 2017 nr. 6 om endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet) skal styrke rettssikkerheten til pasienter i psykisk helsevern som motsetter seg behandling eller andre tiltak, og styrke pasientens rett til å ta beslutninger som får konsekvenser for egen helse. Loven trer i kraft 1. juli 2017 (del I, § 1-7 tredje ledd og del II), 1. september 2017 for resten av loven. Les forarbeidene her.

Les statsrådslisten her.