Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 10. januar 2014

I statsråd 10. januar 2014 ble lov nr. 1. om endringer i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud) sanksjonert. Det ble også fastsatt ikrafttredelse for loven og gjort endringer i ikrafttredelsen til endringene i tobakksskadeloven.

Lovtidend    10. januar 2014    👤Knut Davidsen   

Lov nr. 1. om endringer i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud)   hever strafferammen i utlendingsloven § 108 ved brudd på innreiseforbudet fra bot eller fengsel inntil seks måneder   eller begge deler til bot eller fengsel inntil   to år   for derved å få et høyere normalstraffenivå for slike lovbrudd. Normalstraffenivået ved førstegangsbrudd bør ikke være under fengsel i ett år. Når strafferammen økes til inntil to års fengsel, blir strafferammen ved gjentakelse bot eller fengsel inntil fire år, jf. den generelle bestemmelsen i straffeloven § 61 om dobling av strafferammen ved gjentakelse. Normalstraffenivået ved andregangsbrudd bør ikke være under fengsel i ett år og seks måneder. Bakgrunnen for endringen er blant annet økningen i antall anmeldelser for brudd på innreiseforbudet og at denne typen kriminalitet utgjør et samfunnsproblem.

Hevingen av strafferammen er ikke ment å rokke ved domstolenes frihet til å fastsette den straff i den enkelte sak som de til enhver tid finner riktig ut fra tilgjengelige og relevante straffutmålingsmomenter, men et tungtveiende moment vil være lovgivers klart uttrykte og begrunnede uttalelser om hvor normalstraffenivået bør ligge.

I samme endringslov blir straffeloven 1902 § 342 første ledd bokstav a opphevet. Bestemmelsen hjemlet også straff for brudd på innreiseforbud, men ble opphevet da det ikke ble ansett hensiktsmessig å ha to hjemler for slike overtredelser.

Ikrafttredelsevedtaket for endringen i  utlendingsloven og endringer i ikrafttredelsesvedtaket til endringene i tobakksskadeloven er ikke tatt med i denne nyheten fordi redaksjonen av Norsk Lovtidend ikke hadde mottatt vedtakene ved kunngjøringstidspunktet. 

Les statsrådslisten her.