Statsråd 10. juni 2011

I statsråd 10. juni 2011 ble endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.) og endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    10. juni 2011    👤Knut Davidsen   

I statsråd 10. juni 2011 ble endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.) og endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

  • Lov nr. 15 om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.) endrer kapittel 14 om ytelser ved fødsel og adopsjon. Endringene innebærer forlengelse av den samlede stønadsperioden for foreldrepenger med en uke og utvidelse av fedrekvoten med to uker, fedrekvoten utvides med en uke innenfor gjeldende stønadsperiode og at den perioden som er til valgfri fordeling mellom foreldrene blir en uke kortere. I tillegg gis fedre rett til å ta ut foreldrepenger i samme uketall som fedrekvoten (tolv uker) i tilfeller der mor mottar uførepensjon fra folketrygden. Loven trer i kraft 1. juli 2011 og gjelder der fødselen eller omsorgsovertakelsen skjer fra samme dato eller senere. Les forarbeidene til loven her.
     
  • Lov nr. 16 om endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.) endrer bestemmelsene om skattefri omorganisering av selskaper og næringsvirksomhet. Endringene legger til rette for omorganisering og skal bidra til at virksomhet blir organisert på en mest mulig hensiktsmessig måte. Adgangen til skattefri omorganisering blir utvidet på viktige områder, særlig gjelder dette i grenseoverskridende tilfeller. Vilkårene for skattefri omorganisering blir i større grad lovfestet, og det vil i færre tilfeller være nødvendig å søke om fritak. Endringene innebærer også at skattereglene blir tilpasset endrede selskapsregler om fusjon og fisjon over landegrensene, for både europeisk selskap (SE-selskap) og europeisk samvirkeforetak (SCE-foretak). Loven trer i kraft straks, noen av bestemmelsene med virkning fra og med inntektsåret 2011 og noen fra og med inntektsåret 2012. Les forarbeidene til loven her.