Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 10. juni 2016

I statsråd 10. juni 2016 ble ny § 33 i Grunnloven kunngjort, og endringslover til psykisk helsevernloven, politiloven, forvaltningsloven og lov om offentlig støtte ble sanksjonert.

Lovtidend    10. juni 2016    👤Knut Davidsen   

Kunngjøring av Stortingets vedtak 24. mai 2016 om ny § 33 i Grunnloven gjør Norges Bank / Noregs Bank til landets sentralbank. Vedtaket gjeninnfører § 110 fra november 1814, denne paragrafen ble endret til å gjelde Statens Reservefond i 1911. Vedtaket er nå plassert i § 33, som før vedtaket hadde stått tom siden 1908. Da grunnlovsendringen ble fremmet var ikke de to likestilte versjonene av Grunnloven vedtatt, så forslaget ble fremmet i tre ulike versjoner, norsk-dansk anno 1903, bokmål og nynorsk. Det er de to siste som ble vedtatt. Den nye § 33 er vedtatt samme år som Norges Bank /Noregs Bank har 200-årsjubileum. Les forarbeidene her.
 
Lov 10. juni 2016 nr. 21 om endringar i psykisk helsevernloven (kontroll for å hindre innføring av uønskte gjenstandar) utvider høvet til å gjennomføre sikkerheitskontrollar i det psykiske helsevernet. Det vert innført høve til å gjennomføre rutinekontrollar og utviding av dagens høve til å kontrollere med bakgrunn i grunngjeven mistanke. Institusjonar for døgnopphald i det psykiske helsevernet skal kunne innføre rutinekontroll av pasientens person (kroppsvisitering) og eigedelar. Rutinekontroll skal kunne innførast når det er nødvendig for å vareta sikkerheita eller omsynet til helsehjelpa. Mindre inngripande tiltak skal vere vurderte. Kontrollar skal gjennomførast så omsynsfullt som mogeleg. Intensiteten i kontrollen av den einskilde pasienten må stå i eit rimeleg forhold til det ein kan oppnå ved kontrollen. Kroppsvisitering skal gjennomførast av ein person av same kjønn som den som blir kontrollert. Det er ikkje lov å undersøke holromma i kroppen. Lova vert satt i kraft 1. juli 2016. Les forarbeida her.

Lov 10. juni 2016 nr. 22 om endringer i politiloven (utnevning av visepolitimestere på åremål) innebærer at visepolitimestrene, som politimestrene, utnevnes på åremål med seks års funksjonstid, med mulighet til gjenoppnevning en gang i en periode på seks år, og ikke som i dag hvor visepolitimestrene blir utnevnt som embetsmenn i faste embeter. Loven trer i kraft 1. juli 2016. Les forarbeidene her.

Lov 10. juni 2016 nr. 23 om endringer i forvaltningsloven (forbud mot bruk av barn som tolk) innebærer et forbud mot bruk av barn som tolk, eller som formidler av informasjon, mellom forvaltningen og privatpersoner. Det er vedtatt unntak når det er nødvendig for å unngå tap av liv eller alvorlig helseskade, eller når det er nødvendig i andre nødsituasjoner. Det er unntak i tilfeller der det ut fra hensynet til barnet og omstendighetene for øvrig må anses som forsvarlig. Forbudet gjelder formidling mellom norsk, samisk og andre språk samt tegnspråktolking. Les forarbeidene her.

Lov 10. juni 2016 nr. 24 om endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte) innfører en plikt for støttegivere til å registrere opplysninger om offentlig støtte i et nasjonalt register, i tråd med Norges EØS-rettslige forpliktelser. Utfyllende bestemmelser om registreringsplikten vil bli fastsatt i forskrift. Loven opphever også taushetsplikt for opplysninger som blir registreringspliktige i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen. Les forarbeidene her.

Les statsrådslista her.