Statsråd 10. november 2006

I statsråd 10. november 2006 ble det fremmet en odelstingsproposisjon - Om lov om endring i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte mv.) og en odelstingsmelding - Om tilbaketrekning av deler av Ot.prp. nr. 2 (2006-2007) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover.

Lovtidend    10. november 2006    👤Knut Davidsen

I Ot.prp. nr. 6 (2006-2007) Om lov om endring i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte mv.) foreslås endringer i begge lovene for å følge opp Sykefraværsutvalgets rapport med forslag til tiltak for å redusere sykefraværet.

I arbeidsmiljøloven foreslås:

  • Kravet til utarbeiding av oppfølgingsplan for sykmeldte arbeidstakere forsterkes, slik at oppfølgingsplan skal være utarbeidet senest etter seks uker.
  • Arbeidsgiver får en ny plikt til å innkalle arbeidstaker til et dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest etter 12 uker. Arbeidstaker får også plikt til å delta i dialogmøtet. Dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstaker alene ønsker det, skal legen/sykmelder delta i møtet. Arbeidsgiver skal gi skriftlig melding om dialogmøtet til Arbeids- og velferdsetaten.

I folketrygdloven foreslås:

  • Presisering av  at det skal ytes graderte sykepenger, også når arbeidstakeren delvis kan utføre nye arbeidsoppgaver etter tilrettelegging gjennom tiltak i virksomheten.
  • Legen/sykmelder får plikt til å delta i dialogmøtet som arbeidsgiver tar initiativ til.
  • Arbeids- og velferdsetaten skal gjennomføre et dialogmøte med arbeidsgiver og  arbeidstaker senest etter seks måneder sykmelding, der bl.a. yrkesrettet attføring skal være et tema.
  • Tvangsmulkten som Arbeids- og velferdsetaten kan ilegge arbeidsgivere som etter purring ikke utleverer oppfølgingsplan, økes fra 190 kroner til 380 kroner per dag. 

I Ot.meld. nr. 1 (2006-2007) Om tilbaketrekning av del I, punkt 2 i Ot.prp. nr. 2 (2006-2007) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover trekkes de delene av Regjeringens forslag som ikke var i samsvar med Sykefraværsutvalgets rapport fra 6. november 2006. Rapporten inneholder tiltak som til sammen vil kunne bidra til å forebygge og redusere sykefraværet. Forslagene til tiltak er fulgt opp i Ot.prp nr. 6 (2006-2007) - se over.