Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 10. oktober 2014

I statsråd 10. oktober 2014 ble det vedtatt 3 forskrifter, deriblant forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3 500 kg og endring i forskrift om tiltak vedrørende Ukrainas integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet.

Lovtidend    10. oktober 2014    👤Dag T. Hoelseth   

Forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3 500 kg vedtas for å skape ryddigere forhold innen vegtransporten. Ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen unnlater nesten to tredjedeler av utenlandske vogntog å betale bompenger i Norge, noe som gir en skjev konkurransesituasjon mellom norske og utenlandske transportører. Forskriften, som trer i kraft 1. januar 2015, innfører bestemmelser om overtredelsesgebyr ved brudd på påbudet om bompengebrikke. Les mer om forskriften i Samferdselsdepartementets pressemelding

I sammenheng med resolusjonen vedtok også Samferdselsdepartementet samme dag endring i delegering av kontrollmyndighet og myndighet til å gi påbud vedrørende visse regler i vegtrafikkloven med forskrifter slik at Tollvesenet får myndighet til kontrollere at transportørene overholder påbudene i den nye bompengebrikkeforskriften. 

Forskrift om endring i forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas  territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet har som formål å bringe de norske tiltakene mot russisk finans-, forsvars- og energisektor på samme linje som de restriktive tiltakene som ble vedtatt 8. september 2014 og som trådte i kraft i EU 12. september 2014. Tiltakene er en reaksjon på Russlands ulovlige anneksjon av Krim og Sevastopol og destabiliseringen av den østlige delen av Ukraina. Endringsforskriften innebærer ytterligere tiltak mot russisk finans-, forsvars- og energisektor samtidig som at listeføringsgrunnlaget blir utvidet og nye personer blir listeført. Endringsforskriften trer i kraft straks. Se Utenriksdepartementets pressemelding her

Forskrift om endring i forskrift 25. juni 2010 nr. 940 om gjennomføring i norsk rett av vedlegg IV nr. 30 til EØS-avtala (gjennomføring av forordning (EU) nr. 174/2013 av 5. februar 2013 om endring av forordning (EF) nr. 106/2008 om eit fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr) kommer som følge av at EU og USA i 2011 inngikk en ny femårig samarbeidsavtale om energimerkeprogrammet Energy Star. Endringsforordningen som gjennomfører avtalen endrer reglene om bruken av Energy Star-merket og om deltagelsen i energimerkeordningen. 

Energy Star er ifølge statsrådsforedraget et frivillig energimerkeprogram for kontorutstyr ment å hjelpe forbrukerne med å finne frem til kontorutstyr som både er rimeligere og mer energieffektivt. 

I tillegg ble det i statsrådet gitt utvidet geografisk virkeområde for havne- og farvannsloven § 20 slik at denne også gjelder i Norges økonomiske sone. Vedtaket vil bli kunngjort så snart det er oversendt redaksjonen i Norsk Lovtidend. Se nærmere om bakgrunnen for vedtaket her

Les statsrådslisten her.