Statsråd 11. desember 2009

I statsråd 11. desember 2009 ble det sanksjonert  19 endringslover, hvorav 17 gjelder skatte- og avgiftsopplegget for budsjettåret 2010. Det ble og fastsatt ikrafttredelse fra 1. januar 2010 for lov 19. juni 2009 nr. 70 om endringar i helsepersonelloven m.m. (oppfølging av born som pårørande).

Lovtidend    11. desember 2009    👤Knut Davidsen

I statsråd 11. desember 2009 ble det sanksjonert  19 endringslover, hvorav 17 gjelder skatte- og avgiftsopplegget for budsjettåret 2010. Det ble og fastsatt ikrafttredelse fra 1. januar 2010 for lov 19. juni 2009 nr. 70 om endringar i helsepersonelloven m.m. (oppfølging av born som pårørande).

 • Lov nr. 112 om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen). Forslag til lov ble først fremmet i Ot.prp. nr. 106 (2008-2009), men ble ikke behandlet i forrige sesjon. En overgangsregel i Stortingets forretningsorden innebar at proposisjoner som ikke var ferdigbehandlet av Odelsting og Lagting i valgperioden 2005-2009 ved utgangen av valgperioden bortfalt. Lovforslaget ble derfor framsatt på nytt som Prop.15 L (2009-2010).
 • Lov nr. 113 om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter. Les forarbeidene til lov nr. 113 til og med nr. 129 her.
 • Lov nr. 114 om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse. For forarbeider, se lov nr. 113.
 • Lov nr. 115 om endring i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter. For forarbeider, se lov nr. 113.
 • Lov nr. 116 om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver. For forarbeider, se lov nr. 113.
 • Lov nr. 117 om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. For forarbeider, se lov nr. 113.
 • Lov nr. 118 om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. For forarbeider, se lov nr. 113.
 • Lov nr. 119 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven). For forarbeider, se lov nr. 113.
 • Lov nr. 120 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond. For forarbeider, se lov nr. 113.
 • Lov nr. 121 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). For forarbeider, se lov nr. 113.
 • Lov nr. 122 om endring i lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven). For forarbeider, se lov nr. 113.
 • Lov nr. 123 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). For forarbeider, se lov nr. 113.
 • Lov nr. 124 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven). For forarbeider, se lov nr. 113.
 • Lov nr. 125 om endring i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). For forarbeider, se lov nr. 113.
 • Lov nr. 126 om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven). For forarbeider, se lov nr. 113.
 • Lov nr. 127 om endring i lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven). For forarbeider, se lov nr. 113.
 • Lov nr. 128 om endring i lov 19. juni 2009 nr. 49 om endringer i ligningsloven mv. (tilleggsskatt). For forarbeider, se lov nr. 113.
 • Lov nr. 129 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven). For forarbeider, se lov nr. 113.
 • Lov nr. 130 om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (retting av inkurie). Les forarbeidene her.