Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 11. desember 2015

I statsråd 11. desember 2015 ble ERIC-lova og ITS-loven og endringer i spesialisthelsetjenesteloven, politiregisterloven, jordskiftelova, og yrkestransportlova sanksjonert. I tillegg ble det fastsatt fire resolusjoner om restriktive tiltak i Guinea-Bissau, Sør-Sudan, Egypt og Tunisia.

Lovtidend    11. desember 2015    👤Knut Davidsen

  • Lov 11. desember 2015 nr. 97 om endringar i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (kontaktlege i spesialisthelsetenesta m.m.) inneber at pasientane skal få kontaktlege i spesialisthelsetenesta.  Dette gjeld både ei plikt for helseføretaket til å oppnemne kontaktlege og ein rett for alvorleg sjuke pasientar til å få oppnemnt kontaktlege. Desse pasientane skal få betre oppfølging og kontinuitet i behandlinga. Gjeldande ordning med koordinator i spesialisthelsetenesta vert endra, slik at hovudregelen om at koordinatoren bør vere lege, fjernast. Vidare vert det innført søksmålsfristar for vedtak gjorde av Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda og Statens helsepersonellnemnd. Les forarbeida her.
  • Lov 11. desember 2015 nr. 98 om endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler - tilpasninger til ny straffelov) endrer flere hjemler for utstedelse av politiattest og i tillegg er det gjort nødvendige endringer i politiregisterloven, dette for å tilpasse lovene til ny straffelov. Les forarbeidene her.
  • Lov 11. desember 2015 nr. 99 om konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-lova) inneber ei regulering av ERIC-organisasjonsforma. Lova gjennomfører EU-forordninga om konsortium for felles europeisk forskingsinfrastruktur (723/2009), som gir eit rettsleg rammeverk for norsk deltaking i slike samarbeid på linje med andre EØS-land. Forordninga blei tatt inn i norsk rett ved Stortingsvedtak i mai 2015. Lovreguleringa er nødvendig for å kunne bruke ERIC-organisasjonsforma for felles forskingsinfrastruktur med sete i Noreg. Lova inneber at det blir etablert ei ny organisasjonsform i norsk rett: Konsortium for ein europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC). Loven trer i kraft 1. januar 2016. Les forarbeida her.
  • Lov 11. desember 2015 nr. 100 om endringar i jordskiftelova (reglar om saksbehandling mv.) gjer endringar i reglane om saksbehandling i den nye jordskiftelova som skal tre i kraft 1. januar 2016. I tillegg vert feil i nokre av paragrafane i lova retta opp. Les forarbeida her.
  • Lov 11. desember 2015 nr. 101 om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m. (ITS-loven) omhandler nevnte systemer og grensesnitt mot andre transportformer. Loven gir departementet hjemmel til å kunne sette krav til ITS-applikasjoner og tjenesters kompatibilitet, samvirkningsevne og kontinuitet. Formålet med slike krav er å sikre at ITS-applikasjoner og tjenester fungerer koordinert og sammenhengende nasjonalt og på tvers av grenser i EØS-området. Les forarbeidene her.
  • Lov 11. desember 2015 nr. 102 om endringar i yrkestransportlova (lovbrotsgebyr knytt til tildeling av tenestekonsesjonskontraktar) opnar for at Samferdselsdepartementet skal kunne påleggje oppdragsgjevarar eit lovbrotsgebyr dersom dei bryt reglar som skal sikre openheit og ikkje-diskriminering i samband med tildeling av konsesjonskontraktar som gjeld transporttenester etter yrkestransportlova. Les forarbeida her.

I tillegg ble det fastsatt forskrift 11. desember 2015 nr. 1439 om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2016 og flere forskrifter og forskriftsendringer, men redaksjonen i Norsk Lovtidend har ikke mottatt manuskripter slik at disse må kunngjøres senere.

Les statsrådslisten her.