Statsråd 11. januar 2008

I statsråd 11. januar 2008 ble lov nr. 1 om endring i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning (gjennomføring av Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon) og lov nr. 2 om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven). sanksjonert.

Lovtidend    11. januar 2008    👤Knut Davidsen

I statsråd 11. januar 2008 ble lov nr. 1 om endring i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning (gjennomføring av Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon) og lov nr. 2 om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven). sanksjonert.

Lov nr. 1 om endring i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning (gjennomføring av Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon) er vedtatt for å sikre gjennomføringen av Europarådets sivilrettslige konvensjon (4. november 1999) om korrupsjon i norsk rett.
Lovendringen trer i kraft 1. mars 2008.

Les forarbeidene her.

Lov nr. 2 om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) gjennomfører endringer i bestemmelsene om fellesfakturerte tjenester, om klargjøring av myndighetens forskriftskompetanse, om fastsettelse av nærmere regler om klageordning og finansiering av en slik ordning og om gjesting i mobilnett. Lovendringene gjennomfører EUs forordning om roaming i offentlige mobilkommunikasjonsnett (Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 717/2007 om roaming i offentlige mobiltelefonnett i Fellesskapet og om endring av direktiv 2002/21/EF) som ble vedtatt 27. juni 2007. Formålet er å redusere de høye prisene på internasjonal gjesting i mobilnett i EU/EØS.
Lovendringene trer i kraft 15. januar 2008, med unntak av endringene i § 6-2.

Les forarbeidene her og her.