Statsråd 11. januar 2013

I statsråd 11. januar 2013 ble lov om Statens innkrevingssentral (SI-loven) og endringer i statsborgerloven, likestillingsloven, jordskifteloven og energiloven sanksjonert.
 

Lovtidend    11. januar 2013    👤Knut Davidsen

I statsråd 11. januar 2013 ble lov om Statens innkrevingssentral (SI-loven) og endringer i statsborgerloven, likestillingsloven, jordskifteloven og energiloven sanksjonert.
 

 • Lov nr. 1 om endringer i statsborgerloven endrer statsborgerloven § 29 som gjør at statsborgermyndighetene kan innhente opplysninger fra andre offentlige organer uten hinder av taushetsplikt. Statsborgermyndighetene skal etter anmodning kunne innhente nødvendige opplysninger fra politiet, ligningsmyndighetene, arbeids- og velferdsforvaltningen, Statens lånekasse for utdanning og kommunene. Hvilke organer som kan be om opplysninger, i hvilke sakstyper det kan innhentes opplysninger, hvem det kan innhentes opplysninger om og hvilke opplysninger som kan innhentes blir regulert i statsborgerforskriften. Endringen har bakgrunn i EFFEKT-programmet, som er utlendingsmyndighetenes og statsborgermyndighetenes utviklingsprogram innen IKT. Programmet omfatter elektroniske tjenester for brukerne, elektronisk saksbehandling og elektronisk samhandling med andre etater og samarbeidspartnere. Denne loven ble også sanksjonert som lov 7. desember 2012 nr. 71, men på grunn av en feil i vedtaket er loven sanksjonert på nytt. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 2 om endringer i likestillingsloven (tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon) lovfester rettighetene, som å gi rett til samme eller tilsvarende stilling, rett til å fremme lønnskrav, rett til lønnsvurdering og rett til å nyte godt av alminnelige forbedringer i lønns- og arbeidsvilkårene. I lovvedtaket ber også Stortinget arbeidslivsorganisasjonene ta initiativ til et samarbeidsprosjekt med fokus på  holdninger i arbeidslivet til fedres og mødres likeverdige ansvar. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) samler reglene om innkrevingssentralens oppgaver, disse er nå spredt på ulike regelverk. Statens innkrevingssentral har i dag innkrevingsoppgaver på vegne av 14 departementer og 36 ulike statsetater. Loven legger videre til rette for at innkrevingssentralen kan gi bistand i inndrivelse av erstatningskrav for personskade voldt ved straffbar handling som er tilkjent i sivil sak. Dette vil lette byrden for den skadelidte som slipper å måtte stå for innkreving av erstatningskravet fra sin overgriper selv. Statens innkrevingssentral vil etter loven også kunne yte bistand i saker hvor erstatningskravet er idømt før lovens ikrafttredelse. Loven endrer 36 lover. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 4 om endringar i jordskifteloven opphevar utdanningsmonopolet som Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) nå har. Det kan leggjast til rette for utdanning av jordskifteoverdommar, jordskiftedommar og jordskiftedommar også ved andre utdanningsinstitusjonar. Utdanninga skal vere på mastergradsnivå. Lova vert sett i kraft 1. februar 2013. Les forarbeida her.
   
 • Lov nr. 5 om endringer i energiloven innebærer at vedtakskompetansen i større kraftledningssaker flyttes til Kongen i statsråd. Det  innføres også et krav om ekstern kvalitetssikring i større kraftledningssaker, og at departementet avgir en uttalelse til søkerens vurdering av behov og konseptvalg. Loven trer i kraft 15. januar 2013. Les forarbeidene her.