Statsråd 11. juni 2010

I statsråd 11. juni 2010 ble lov nr. 22 om endringer i folketrygdloven og barnetrygdloven (rett til fedrekvote uavhengig av mors stillingsandel mv.) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    11. juni 2010    👤Knut Davidsen

I statsråd 11. juni 2010 ble lov nr. 22 om endringer i folketrygdloven og barnetrygdloven (rett til fedrekvote uavhengig av mors stillingsandel mv.) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lov nr. 22 om endringer i folketrygdloven og barnetrygdloven (rett til fedrekvote uavhengig av mors stillingsandel mv.) innebærer at kravet om at mor må ha arbeidet minst halv stilling i opptjeningstiden for at det skal foreligge rett til fedrekvote, faller bort. Dette vil gi flere fedre rett til fedrekvote. Endringen gis virkning for fødsler eller omsorgsovertakelser fra og med 1. juli 2010. Endringen innebærer ingen utvidelse av fedrekvoten eller den samlede stønadsperioden for foreldrepenger. Det fastsettes også endringer i barnetrygdloven, i tillegg til deling av barnetrygd ved skriftlig avtale skal også rettskraftig avgjørelse om hvor barnet skal bo gi hver av foreldrene rett til 50 prosent av barnetrygden. Endringene i lovens del I trer i kraft straks og del II trer i kraft 1. juli 2010. Les forarbeidene her.