Statsråd 11. mai 2011

I statsråd 11. mai 2011 ble endringslover til folketrygdloven,  lov om  offentlige anskaffelser og straffeloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    11. mai 2012    👤Knut Davidsen   

I statsråd 11. mai 2011 ble endringslover til folketrygdloven,  lov om  offentlige anskaffelser og straffeloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

  • Lov nr. 24 om endringer i folketrygdloven endrer framgangsmåten for fastsetting av lønnsveksten i forbindelse med den årlige reguleringen av løpende pensjoner og folketrygdens grunnbeløp. Endringen innebærer at det skal tas hensyn til eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst de to siste kalenderårene og ikke som i dag, bare det siste året. Les forarbeidene her. I forbindelse med lovendringen ble det også fastsatt endring i forskrift om beregning av lønnsveksten som skal benyttes ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon i folketrygden.
     
  • Lov nr. 25 om endringer i lov om offentlige anskaffelser og kommuneloven (gjennomføring av EUs håndhevelsesdirektiv i norsk rett) gjennomfører EUs direktiv 2007/66/EF om forbedring av effektiviteten av klageprosedyrene i forbindelse med inngåelse av offentlige kontrakter (nytt håndhevelsesdirektiv) i norsk rett. Formålet med det nye direktivet er å forbedre effektiviteten av håndhevelsen av anskaffelsesregelverket, bl.a. ved å sikre leverandører bedre inngrepsmuligheter før kontrakt inngås. Lovendringen innfører et tvisteløsningsorgan, et håndhevelsesorgan som skal gis adgang til å kjenne en kontrakt uten virkning, avkorte kontraktens løpetid eller ilegge oppdragsgiver et overtredelsesgebyr. Innføringen av de nye håndhevelsesreglene reiser en rekke problemstillinger både på anskaffelsesområdet og i forhold til kontrakts- og erstatningsretten. Inngåtte kontrakter skal kunne kjennes uten virkning, dette  bryter med alminnelig norsk kontraktsrett, og ordningen etablerer en særregulering på området for offentlige anskaffelser. Loven trer i kraft 1. juli 2012. Les forarbeidene her.
     
  • Lov nr. 26 om endringar i straffelova mv. (internasjonal barnebortføring mv.) utvider straffansvaret for internasjonal barnebortføring slik at ei ulovleg barnebortføring til utlandet sett i verk av han eller ho som barnet bur fast hos, også blir omfatta på visse vilkår. I tillegg vert påtaleregelen i straffelova 1902 § 216 tredje ledd endra slik at påtale også kan reisast dersom allmenne omsyn tilseier det. Straffeprosesslova § 323 og tvistelova § 30-3 vert endra, slik at ankeutvalet i Høgsterett får utvida kompetanse til å treffe realitetsavgjerder under ankeprøvinga. I tillegg vert det gjort nokre lovtekniske endringar som gjeld politiet sin påtalekompetanse, ved nokre tidlegare endringar i straffelova 1902 har ikkje tilvisingar i straffeprosesslova om påtalekompetansen til politiet vert oppdatert. Lova vert satt i kraft straks. Les forarbeida her.