Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 11. mai 2016

I statsråd 11. mai 2016 ble endringslov til EOS-kontrolloven sanksjonert. I tillegg ble strålevernforskriften endret.

Lovtidend    11. mai 2016    👤Knut Davidsen

Lov 11. mai 2016 nr. 9 om endring i lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste innfører offisiell korttittel på loven, ttittelen blir EOS-kontrolloven.

Forskrift 11. mai 2016 nr. 475 om endring i forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern og bruk av stråling (straålevernforskriften) endrer § 58 annet ledd, ikrafttredelsen for forskriftens § 36 annet ledd annet og tredje punktum og tredje ledd utsettes til 1. januar 2017.