Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 11. mai 2017

I statsråd 11. mai 2017 ble endringer i folketrygdloven mv. og endringer i rettergangslovgivningen mv. sanksjonert. I tillegg ble det fastsatt endring i psykisk helsevernforskriften og tre forskrifter om fiske i Tanaelva og i sidevassdrag til Tanaelva.

Lovtidend    11. mai 2017    👤Knut Davidsen   

Lov 11. mai 2017 nr. 25 om endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn) innebærer en utvidelse av pleiepengeordningen ved å inkludere flere grupper syke barn som i dag er faller utenfor ordningen, blant annet ved å lempe på sykdomskravet, en generell 18 årsgrense og å inkludere varig syke barn. Samtidig tidsbegrenses ordningen til 1300 stønadsdager, og ytelsen gis med lavere kompensasjon etter 260 dager. Pleiepengeperioden skal imidlertid kunne forlenges ved uttak av gradert ytelse, men maksimalt i inntil ti år. Lovendringene trer i kraft 1. oktober 2017. Les forarbeidene her.

Lov 11. mai 2017 nr. 26 om endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet) innebærer at politiets oppgaver knyttet til den sivile rettspleien samles i større områder enn det enkelte lensmanns- eller politistasjonsdistrikt. En rekke lover blir endret for å overføre skjønnsoppgaver fra politi- og lensmannsetaten til i hovedsak jordskifterettene. Lovens del I og del III trer i kraft 1. juni 2017, del II trer i kraft 1. januar 2018. Les forarbeidene her.

Forskrift 11. mai 2017 nr. 562 om endring i forskrift 16. desember 2011 nr. 1258 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. gjennomfører endringer som følge av lov 10. februar 2017 nr. 6  om endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet). Både loven og forskriften trer i kraft 1. september 2017. I tilegg rettes i forskriften en del henvisninger til andre lover.

Forskrift 11. mai 2017 nr. 557 om fiske på Tanavassdragets grenseelvestrekning, forskrift 11. mai 2017 nr. 558 om fiske i Tanavassdragets nedre norske del og forskrift 11. mai 2017 nr. 559 om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehccanjohka skal gjennomføre avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016 (Tanaavtalen) i norsk rett. Stortinget samtykket til inngåelse av avtalen 28. mars 2017. Avtalen trer i kraft 1. mai 2017. Avtalens artikler 3 og 5 forplikter partene til å fastsette nasjonale forskrifter og regler for de lakseførende strekningene i vassdraget, basert på at det innføres en kunnskaps- og målbasert forvaltning av laksebestandene.

Det ble også fastsatt forskrift om endring i forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer (unntak fra krav om tillatelse for 19 reptilarter), for denne forskriften har redaksjonen av Norsk Lovtidend ikke mottatt noe manuskript. Forskriften vil bli kunngjort når manuskriptet mottas.

Les statsrådslisten her.