Statsråd 11. november 2011

I statsråd 11. november 2011 ble det gjort vedtak om endring av Justis- og politidepartementets navn til Justis- og beredskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2012.

Lovtidend    11. november 2011    👤Dag T Hoelseth

I statsråd 11. november 2011 ble det gjort vedtak om endring av Justis- og politidepartementets navn til Justis- og beredskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2012.

Navneendringen begrunnes med ønsket om å tydeliggjøre og styrke departementets ansvar for samfunnets sikkerhets- og beredskapsfunksjoner i arbeidet med å sikre at Norge kan møte de risiko- og sårbarhetsutfordringer samfunnet står overfor.

I statsrådsforedraget står det videre at departementets rolle som pådriver for at andre departementer og offentlige virksomheter er bevisste på og følger opp sitt beredskapsansvar, også vil bli styrket. Dessuten skal den interne organiseringen bli gjennomgått for å styrke departementets evne til krisehåndtering.

Formelt vil departementets navn fra 1. januar 2012 bli «Det kongelige Justis- og beredskapsdepartement», mens forkortelsen JD vil bli videreført. Se også pressemeldingen om navneendringsvedtaket og statsrådsendringene på Regjeringen.no. Statsrådslisten kan leses her.