Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 11. november 2016

I statsråd 11. november 2016 ble det vedtatt delt ikraftsetting av lov om endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.) samt forskrift om unntak fra bioteknologiloven for farmakogenetiske undersøkelser.

Lovtidend    11. november 2016    👤Dag T. Hoelseth   

Forskrift 11. november 2016 nr. 1308 om unntak fra bioteknologiloven for farmakogenetiske undersøkelser er hjemlet i bioteknologiloven § 5-6. Loven åpner for at farmakogenetiske undersøkelser, som foretas for å undersøke en pasients respons på relevante legemidler, kan unntas fra kravene ved forskrift. Den vedtatte forskriften, som trer i kraft 1. januar 2017, regulerer unntakene nærmere. Forskriftsforslaget som ble sendt på høring i januar 2016 kan leses her

Samtidig som lov 18. desember 2015 nr. 121 om endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.) ble sanksjonert, ble det fastsatt at loven skulle tre i kraft 1. januar 2016, med unntak av lovens del II, III, IV, VI endringene i § 18 første ledd og del VII, jf. kgl.res. 18. desember 2015 nr. 1593. Ifølge «Offisielt frå statsrådet 11. november 2016» skal lovens del II (endringer i folketrygdloven) settes i kraft 1. januar 2017. Lovtidend-redaksjonen fikk ikke tilsendt vedtaket for kunngjøring innen fastsatt tidsfrist, så det får vi komme tilbake til neste uke. Forarbeidene til loven kan leses her.