Statsråd 12. april 2013

I statsråd  12. april 2013 ble lov nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    12. april 2013    👤Knut Davidsen   

I statsråd  12. april 2013 ble lov nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lov nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven) gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 764/2008 om framgangsmåter for anvendelsen av visse nasjonale tekniske regler på varer som er lovlig markedsført i en annen EØS-stat, og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 om fastsettelse av krav til akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av varer. Forordning (EF) nr. 764/2008 gjelder for varer som ikke er omfattet av harmonisert EØS-regelverk. For slike varer gjelder prinsippet om gjensidig godkjenning. Prinsippet er utviklet i EU-domstolens rettspraksis og innebærer at en EØS-stat i utgangspunktet ikke kan forby salg av en vare som omsettes lovlig i en annen EØS-stat. Forordning (EF) nr. 764/2008 fastsetter framgangsmåter myndighetene må følge når de treffer eller har til hensikt å treffe et vedtak som helt eller delvis forbyr en vare som lovlig omsettes i en annen EØS-stat. Videre skal EØS-statene opprette et varekontaktpunkt hvor næringsdrivende skal kunne få informasjon om hvilke nasjonale tekniske regler som gjelder for en konkret varetype. Forordning (EF) nr. 765/2008 gjelder i hovedsak det harmoniserte vareområdet, hvor det er felles EØS-krav til varer. Forordningen gir regler om akkreditering, markedstilsyn, kontroll av varer fra tredjeland og CE-merking. Loven trer i kraft straks, se lovens § 5. Les forarbeidene til loven her.

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 om fastsettelse av krav til akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av varer opphever rådsforordning (EØF) nr. 339/93 om kontroll av samsvar med reglene om produktsikkerhet ved innførsel av produkter fra land utenfor EØS-området. I forbindelse med sanksjonen av lov nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven) oppheves forskrift 17. november 1995 nr. 892 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg II, kap. XIX (rådsforordning (EØF) nr. 339/93) om kontroll av samsvar med reglene om produktsikkerhet ved innførsel av produkter fra land utenfor EØS-området.