Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 12. august 2016

I statsråd 12. august 2016 ble forsvarsloven, endringer i sikkerhetsloven og endringer i markaloven sanksjonert og provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Cockpitforbund og NHO Luftfart i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 vedtatt.

Lovtidend    12. august 2016    👤Knut Davidsen

Lov 12. august 2016 nr. 77 om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) er en revisjon og en sammenslåing av vernepliktsloven, heimevernloven, forsvarspersonelloven og militærnekterloven, som alle blir opphevet. Loven vil forbedre og forenkle regelverket om verneplikt og tjeneste i Forsvaret. Justis- og beredskapsdepartementet vil fortsatt ha forvaltningsansvaret for bestemmelser om fritak for tjeneste av overbevisningsgrunner. Les forarbeidene her.

Lov 12. august 2016 nr. 78 om endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.) innebærer en betydelig reduksjon av antall klareringsmyndigheter, fra 42 til i hovedsak én i sivil sektor og én i forsvarssektoren. Videre gis det to nye bestemmelser om varsling og om myndighet til å fatte vedtak, ved risiko for sikkerhetstruende virksomhet og ved anskaffelser til kritisk infrastruktur. I tillegg tydeliggjøres bestemmelser om behandling av personopplysninger, gjeldende praksis om overvåking av godkjente informasjonssystemer og den langvarige praksisen om ikke å sikkerhetsklarere regjeringsmedlemmer og dommere i Høyesterett lovfestes. Endringene vil fylle behovene som gjeldende regelverk ikke ivaretar, og dessuten bidra til effektivisering og legitimering av gjeldende praksis. Les forarbeidene her.

Lov 12. august 2016 nr. 79 om endringer i markaloven (rett til erstatning) endrer erstatningsbestemmelsen i lovens § 11 for å bringe den i samsvar med erstatningsbestemmelsen etter naturmangfoldloven § 50. Dette innebærer at erstatningsbestemmelsene for henholdsvis vern av friluftslivsområder etter markaloven og områdevern etter naturmangfoldloven blir like. Endringene trer i kraft straks. Les mer om lovendringen her og forarbeidene kan du lese her.

Provisorisk anordning 12. august 2016 nr. 965 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Cockpitforbund og NHO Luftfart i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 bestemmer at arbeidstvisten skal avgjøres av Rikslønnsnemnda.

Les statsrådslisten her.