Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 12. desember 2014

I statsråd 12. desember 2014 ble det sanksjonert seks endringslover, til forbrukermerkeloven, matloven, alkoholloven, utlendingsloven og industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven.

Lovtidend    12. desember 2014    👤Knut Davidsen   

  • Lov 12. desember 2014 nr. 67 om endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven) gjennomfører EUs forordning om frivillig miljømerking ved en endring i § 9 første ledd. Lovendringen innebærer en endring av gebyrsystemet for merkeordningen og er en følge av EØS-komiteens beslutning 54/2014 av 8. april 2014. Beslutningen endrer EØS-avtalens vedlegg XX (miljø) ved å innlemme kommisjonsforordning (EU) nr. 782/2013 av 14. august 2013. Denne forordningen erstatter vedlegg III til miljømerkeforordningen med et nytt vedlegg. Gjennomføring av EØS-komiteens beslutning i norsk rett krever lovendring. Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning er derfor nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd. Stortingets samtykke innebærer en plikt til å gjennomføre forordningen i norsk rett. I henhold til EØS-avtalen artikkel 103 skal en beslutning i EØS-komiteen som hovedregel gjennomføres innen utløpet av seks måneder etter komiteens beslutning, dvs. innen 8. oktober 2014. Lovforslaget har ikke vært på alminnelig høring, da dette anses som åpenbart unødvendig, jf. utredningsinstruksen 5.4 bokstav c. Departementet har imidlertid innhentet synspunkter fra Stiftelsen Miljømerking, som administrerer miljømerker i Norge. Uoffisiell norsk oversettelse av kommisjonsforordning (EU) nr. 782/2013 kunngjøres som vedlegg til lovendringen. Loven trer i kraft 1. januar 2015. Les forarbeidene her.

  • Lov 12. desember 2014 nr. 68 om endringer i matloven (Mattilsynets organisering, gebyr og virkemidler) skal legge til rette for en enklere, mer enhetlig og effektiv forvaltning og bedre styring av Mattilsynet med en enklere organisering. Etter lovendringen skal det være to forvaltningsnivåer, hovedkontor og regioner, og det innføres mer effektive virkemidler for å oppnå bedre etterlevelse av regelverket. Les forarbeidene her.

  • Lov 12. desember 2014 nr. 69 om endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk). åpner for at AS Vinmonopolet kan holde sine butikker åpne nyttårs-, påske- og pinseaften. I tillegg åpner lovendringen for salg av alkoholholdig drikk fra AS Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og dager for folkeavstemning. 
    Les forarbeidene her.

  • Lov 12. desember 2014 nr. 70 om endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.) endres regelen i lovens § 106 fra « snarest mulig, og så vidt mulig dagen etter pågripelsen » til «snarest mulig, og senest den tredje dagen etter pågripelsen» . I tillegg skal prosessfullmektig oppnevnes «straks det er klart at en pågrepet utlending ikke vil bli løslatt, uttransportert eller fremstilt for fengsling etter § 106 innen utløpet av den andre dagen etter pågripelse». Les forarbeidene her.     

  • Lov 12. desember 2014 nr. 71 om endringer i utlendingsloven (ny returterminologi) innebærer ingen endringer i det materielle innholdet, men endrer terminologien, slik at lovens bruk av begreper er i overensstemmelse med annen lovgivning. Med e t nytt begrepsapparat skal det tydeligere vise den enkeltes ansvar for å etterleve negative vedtak som innebærer plikt til å reise ut av landet. Les forarbeidene her.

  • Lov 12. desember 2014 nr. 72 om endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven sinnebærer en avvikling av statens Konsesjonsavgiftsfond og at konsesjonsavgiftene skal omlegges til en sektoravgift. Lovendringen gjelder kun statens Konsesjonsavgiftsfond, kommunenes konsesjonsavgifter berøres ikke. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her .

  • Les statsrådslisten her.