Statsråd 12. juni 2009

I statsråd 12. juni 2009 ble lov nr. 36 . om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.) og lov nr. 37 om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) mv. sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    12. juni 2009    👤Knut Davidsen   

I statsråd 12. juni 2009 ble lov nr. 36 . om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.) og lov nr. 37 om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) mv. sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lov nr. 36 om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.) utvider fedrekvoten med fire uker og forlenger den samlede stønadsperioden for foreldrepenger med to uker. Dette innebærer at fedrekvoten utvides til ti uker og den valgfrie fordelingen mellom foreldrene blir to uker kortere enn i dag. Endringene gis virkning for fødsler og omsorgsovertakelser fra og med 1. juli 2009. Les forarbeidene her.

Lov nr. 37 om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) mv. inneber blant anna ei avgrensing av ansvaret for krav som gjeld oppryddingstiltak etter sjøulukker (heving, fjerning m.m. av skip, last og bunkersolje) ved at grensebeløpa vert auka til om lag det doble for skip på over 2000 tonn. For skip opp til 2000 tonn blir det ikkje noka endring. Lova tek til å gjelde straks, med unntak av endringa i sjølova § 175 a fyrste ledd, som tek til å gjelde 1. januar 2010. Les forarbeida her