Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 12. september 2014

I statsråd 12. september 2014 ble lov om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning) og lov om oppheving av bokloven sanksjonert.

Lovtidend    12. september 2014    👤Knut Davidsen

Lov 12. september 2014 nr. 64 om endringer i  lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning) innebærer at de nærmere behandlingsreglene for tiltak og planer som omfattes av bestemmelsene om konsekvensutredninger, fastsettes av Kongen i forskrift. Les forarbeidene  her.

Lov 12. september 2014 nr. 65 om oppheving av bokloven opphever den ikke ikraftsatte lov 21. juni 2013 nr. 96 om omsetning av bøker (bokloven). Denne loven skulle erstatte forskrift 29. april 2005 nr. 367 om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid om omsetning av bøker. I stedet for bokloven vil det fremmes en ny forskrift om unntak fra konkurranseloven. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.