Statsråd 13. april 2007

I statsråd 13. april 2007 ble lov nr. 14 om endringer i straffeloven 1902 mv. (straffebud om å møte et barn med forsett om å begå seksuelt overgrep mv.) sanksjonert. Loven, med unntak for del IV, trer i kraft straks. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    13. april 2007    👤Knut Davidsen   

I statsråd 13. april 2007 ble lov nr. 14 om endringer i straffeloven 1902 mv. (straffebud om å møte et barn med forsett om å begå seksuelt overgrep mv.) sanksjonert. Loven, med unntak for del IV, trer i kraft straks. Se statsrådslisten her.

Loven inneholder et nytt straffebud som rammer den som har avtalt et møte med et barn under 16 år, og som med forsett om å begå en handling som nevnt i §§ 195, 196 eller § 200 annet ledd har kommet frem til møtestedet eller et sted hvor møtestedet kan iakttas, se lovens § 201 a. I tillegg inneholder loven en endring i § 201 (nytt annet ledd), som tydeliggjør at straffeloven § 201 bokstav b og c også rammer seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd som er forøvet gjennom elektronisk kommunikasjon.
Loven inneholder også enkelte presiseringer i straffeprosessloven og straffegjennomføringsloven som følge av at en domstolsavgjørelse om fullbyrding av betinget fengselsstraff med virkning fra 1. januar 2006 skal være dom, og ikke kjennelse, jf. endringene i straffeloven § 28 a og § 28 b vedtatt ved lov 20. mai 2005 nr. 28.
Les forarbeidene til loven her.