Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 13. desember 2013

I statsråd 13. desember 2013 ble det sanksjonert 27 lover. Blant de sanksjonerte lovene var ny tjenestepensjonslov, alle lovendringene knyttet til skatter, avgifter og toll for 2014 og fire andre lover. I tillegg ble en endring i barnelova satt i kraft.

Lovtidend    13. desember 2013    👤Knut Davidsen   

Her er en liste over lovene som ble sanksjonert, med lenke til forarbeidene. I tillegg er det en lenke til endringen i barnelova. Les statsrådslisten her.

 • Lov nr. 105 om endringer i lønnsgarantiloven, permitteringslønnsloven, forskotteringsloven og folketrygdloven. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 106 om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven). Loven gjelder fra 1. januar 2014. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 107 om endring i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer. Les forarbeidene til lov nr. 107 til nr. 128 her.
 • Lov nr. 108 om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter. For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 109 om endring i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter. For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 110 om oppheving av lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven). For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 111 om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 112 om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven). For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 113 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven). For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 114 om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven). For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 115 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 116 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven). For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 117 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 118 om opphevelse av lov 17. desember 1999 nr. 94 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 119 om endring i  stiftelsesloven. For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 120 om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 121 om endringer i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 122 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven). For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 123 om endringer i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven). For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 124 om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven). For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 125 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven). For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 126 om endring i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater. For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 127 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 128 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven). For å lese forarbeidene, se lov nr. 107.
 • Lov nr. 129 om endringar i havressurslova (avgift til fiskeriforsking og overvaking). Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 130 om endringer i tinglysingsloven. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 131 om endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven. Les forarbeidene her.