Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 13. februar 2015

I statsråd 13. februar 2015 ble ny utenrikstjenestelov, lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget og midlertidig lov om endringer i motorferdselsloven sanksjonert.

Lovtidend    13. februar 2015    👤Knut Davidsen   

Lov 13. februar 2015 nr. 9 om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven) angir formålet med utenrikstjenesten og organiseringen av utenriksstasjonene, deres personale, krav, plikter og utøvelse av myndighet. Loven regulerer de samme områdene som lov 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten, men det er vedtatt endringer særlig når det gjelder definisjonene av ulike personellgrupper og deres plikter. Det er også gjort redaksjonelle endringer for å gi loven en logisk oppbygging, og språket er modernisert. Den nye loven fastslår i likhet med gjeldende lov at formålet med utenrikstjenesten er å fremme norske interesser og yte bistand til norske borgere. I tillegg presiseres det at utenrikstjenestens oppgaver også innebærer ivaretagelse av støtte til norsk næringsliv i utlandet. Ved ikrafttredelsen av den nye utenrikstjensteloven blir lov 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten opphevet. Les forarbeidene her.

Lov 13. februar 2015 nr. 10 om utvalget for evaluering av EOS-utvalget er resultatet av at Stortingets presidentskap bl.a. på bakgrunn av et initiativ fra EOS-utvalget selv besluttet at det skulle foretas en evaluering av EOS-utvalgets virksomhet og rammebetingelser/regelverk. Loven opphever EOS-utvalgets taushetsplikt overfor evalueringsutvalget som ble oppnevnt. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.

Midlertidig lov 13. februar 2015 nr. 11 om endringer i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag er vedtatt fordi departementet ikke hadde tilstrekkelig hjemmel i lov for å fastsette en midlertidig forskrift om snøscooterløyper for forsøkskommuner, slik at kommunene kunne tillate bruk av snøscooter. Det ble i 2014 vedtatt 104 kommunal forskrifter som senere på grunn av den manglende hjemmelen ble opphevet. Kommunene måtte da avvente Stortingets behandling av lovforslaget slik det fremkommer i Prop.35 L (2014–2015), og vente med å treffe vedtak i henhold til eventuelt nytt regelverk for at snøscooterløyper kunne benyttes. På grunn av tidkrevende behandling av saken i Stortingets energi- og miljøkomité ble det fremmet et representantforslag slik at de opprinnelige forsøkskommunene ikke skulle gå glipp av årets snøscootersesong før nytt regelverk var satt   i kraft. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.

Les statsrådslisten her.