Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 13. januar 2017

I statsråd 13. januar 2017 ble endringer i opplæringslova og anskaffelsesloven sanksjonert. Det ble også fastsatt endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker for fartsovertredelser.

Lovtidend    13. januar 2017    👤Knut Davidsen

Lov 13. januar 2017 nr. 1 om endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget) innebærer at de lærerne som oppfylte kravet for å bli ansatt som lærer før 1. januar 2014, får dispensasjon fra kravene om relevant kompetanse i undervisningsfaget fram til 1. august 2025. Det samme gjør de lærerne som på grunn av overgangsregler fullfører den tidligere allmennlærerutdanningen etter 1. januar 2014. Les forarbeidene her.

Lov 13. januar 2017 nr. 2 om endringer i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser opphever i § 2 og § 5 to inkurier, departementet hadde dobbelt hjemmel til å gi forskrifter. Loven inneholder ingen ikrafttredelse, så den vil etter lov 19. juni 1969 nr. 53 om Norsk Lovtidend m.v. § 3 tre i kraft en måned etter den dag kunngjøringen skjer. Les forarbeidene her og innstillingen her.

Forskrift 13. januar 2017 nr. 22 om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker rydder opp i forskriftens § 1. 

Les statsrådslisten her.