Statsråd 13. juni 2008

I statsråd 13. juni 2008 ble lov nr. 40 om endring i arbeidsmiljøloven og lov nr. 41 om redaksjonell fridom i media sanksjonert.

Lovtidend    13. juni 2008    👤Knut Davidsen

I statsråd 13. juni 2008 ble lov nr. 40 om endring i arbeidsmiljøloven og lov nr. 41 om redaksjonell fridom i media sanksjonert.

  • Lov nr. 40 om endring i arbeidsmiljøloven endrer § 102 fjerde ledd første punktum. Tidligere gjaldt denne bestemmelsen alle arbeidstakere som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner hadde behov for å få redusert sin arbeidstid. Bestemmelsen utvides ved lovendringen til også å gjelde arbeidstakere som har fylt 62 år, det er ikke nødvendig å vise til noe særskilt behov. Regelen er ikke absolutt, arbeidstidsreduksjonen skal kunne gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.
    Loven trer i kraft 1. juli 2008. Les forarbeidene her.


  • Lov nr. 41 om redaksjonell fridom i media lovfestar prinsippa i Redaktørplakaten. Ei lovfesting av den redaksjonelle fridomen er ikkje i strid med Grunnlova § 100 etter at denne vart endra i 2004. Lova tek vare på den typen atterhald som ligg i tilvisinga til «grunnsyn og formålsbestemmelser» i Redaktørplakaten.
    Lova skal gjelde frå 1. januar 2009. Les forarbeida her.