Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 13. juni 2014

I statsråd 13. juni 2014 ble lov om endringer i forurensningsloven og lov om endringer i åndsverkloven sanksjonert. Det ble også fastsatt ikrafttredelser av lover, opphevelse av forskrift, endring av delegering og nye forskrifter og endringsforskrifter, se under for mer detaljer.

Lovtidend    13. juni 2014    👤Knut Davidsen

Lov 13. juni 2014 nr. 21 om endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunene) innfører en ny bestemmelse om statlig tilsyn med plikter som er pålagt kommunen ved lov, såkalte kommuneplikter. Den nye § 48 a viser til fylkesmannens tilsynsrett på bestemte forurensningsområder og slår fast at tilsynet skal skje i tråd med bestemmelsene i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 10 A. I § 23 og § 25 endres henvisningene til den nye lov om kommunale vass- og avløpsanlegg.   I tillegg blir lovens offisielle korttittel endret til «forurensningsloven» med liten f. Les forarbeidene her .   
 

Lov 13. juni 2014 nr. 22 om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv) gjennomfører Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/77/EU om endring av direktiv 2006/116/EF om vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter (vernetidsdirektivet). Vernetidsdirektivet er i norsk rett gjennomført i åndsverkloven. Blant endringene er en spesialregel for beregning av vernetiden for musikkverk med tekst (og som flere har bidratt til). Et slikt verk inneholder to typer bidrag – musikken og teksten. Dersom de to bidragene ikke kan skilles ut som selvstendige verk, vil det både etter gjeldende rett og lovendringen være et fellesverk etter § 6. Vernetiden for slike verk skal beregnes samlet og vare i opphavsmennenes levetid og 70 år fra utløpet av dødsåret til den lengstlevende av den som har komponert musikken og den som har skrevet teksten. Videre gjennomfører lovendringen direktivets bestemmelser om forlenget vernetid for lydopptak av utøvende kunstneres fremføringer og for tilvirkeres rettigheter i lydopptak, vernetiden for rettigheter i lydopptak utvides fra 50 til 70 år, regnet fra utløpet av det året opptaket først gang ble utgitt eller offentliggjort. Utvidelsen vil ikke gjelde for lydopptak i audiovisuelle produksjoner. Endringen innebærer også at de utøvende kunstnere får ta del i de inntektene som den utvidede vernetiden for lydopptak medfører. Loven trer i kraft 1. juli 2014. Les forarbeidene her.    

Delvis ikraftsetting av lov 20. januar 2012 nr. 6 om endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff) – gjelder fra 1. juli 2014 for endringene i straffeloven § 15, § 28 c, § 53 nr. 3 bokstav c, § 53 nr. 3 bokstav h, § 53 nr. 6, straffeprosessloven § 76 femte ledd, § 96 tredje ledd, § 99 første ledd tredje punktum, § 100 annet ledd annet punktum, § 107 a første ledd bokstav d, del V, del VII, del VIII, straffeloven 2005 § 29 første ledd, § 30 første ledd bokstav g, § 37 første ledd bokstav d, § 37 første ledd bokstav i, § 52 a, § 52 b og § 52 c, samt del XI.

Delt ikraftsetting av lov 14. mai 2014 nr. 17 om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. – gjelder fra 1. juli 2014 for gjeldsordningsloven § 4-3 nytt annet ledd og dekningsloven § 2-7 første ledd nytt tredje punktum.

Forskrift 13. juni 2014 nr. 724 om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning samordner satsene slik at praksisen for utleggstrekk blir lik, til nå har praksis fra namsmann til namsmann variert. Forskriften trer i kraft 1. juli 2014.

Forskrift 13. juni 2014 nr. 725 om unntak fra forsikringsplikt, forskrift 13. juni 2014 nr. 726 om endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) og forskrift 13. juni 2014 nr. 727 om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker er fastsatt for selvbalanserende kjøretøy og de trer i kraft 1. juli 2014.

Les statsrådslisten her.