Statsråd 13. mai 2011

I statsråd 13. mai 2011 ble lov nr. 14 om endringer i valgloven og kommuneloven (ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    13. mai 2011    👤Knut Davidsen   

I statsråd 13. mai 2011 ble lov nr. 14 om endringer i valgloven og kommuneloven (ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Endringene i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) innebærer bl. a.  

·         en plikt for folkeregisteret til å etablere et foreløpig manntall pr. 1. april, basert på stemmerettsvilkårene, til kontroll av valglister og gi valgmyndighetene opplysninger om hvem som skal innføres i manntallet per 30. juni - § 2-5

·         en rett til å be seg fritatt fra å stille til valg - § 3-4

·         krav om at listekandidater ikke kan tjenestegjøre som stemmemottakere eller valgfunksjonærer - § 8-2 og § 9-3

·         krav til forsegling av valgurner under stemmegivningen - § 8-4 og § 9-5

·         lørdag skal likestilles med helligdager ved beregning av frister etter loven – § 15-5.

Endringen i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 14 innebærer at listekandidater ikke er valgbare til stemmestyrer.

Endringene i valgloven § 3-4 (1), § 8-2 (3 og 4), § 9-3 ny overskrift og (4), og kommuneloven § 14 nr. 4 og 5 trer i kraft 1. januar 2012. Endringene i valgloven § 2-5, § 2-7 (2), § 8-4 (5), § 9-5 (6) og § 15-5 (1, 2 og 3) trer i kraft straks. Les forarbeidene til loven her.