Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 13. mars 2015

I statsråd 13. mars 2015 ble endringslov til stiftelsesloven om stiftelsesklagenemnd sanksjonert. Det ble også fremmet en proposisjon om straffelovens ikraftsettingslov, denne loven setter resten av straffeloven 2005 i kraft fra 1. oktober 2015.

Lovtidend    13. mars 2015    👤Knut Davidsen   

Lov 13. mars 2015 nr. 12 om endringer i stiftelsesloven (stiftelsesklagenemnd) innfører en egen stiftelsesklagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak gjort av Stiftelsestilsynet. Stiftelsestilsynet behandler klager over enkeltvedtak etter stiftelsesloven, samvirkeloven, arveloven og dekningsloven. Stiftelsesklagenemnda vil avløse Nærings- og fiskeridepartementet som klageinstans for behandling av klager over Stiftelsestilsynets enkeltvedtak etter stiftelsesloven og samvirkeloven, og Justis- og beredskapsdepartementet som klageinstans for behandling av klager over Stiftelsestilsynets enkeltvedtak etter arveloven og dekningsloven. Stiftelsesklagenemnda skal bestå av tre medlemmer som oppnevnes av Kongen. Endringsloven retter også en henvisningsfeil i stiftelsesloven § 53 fjerde ledd.

Prop. 64 L (2014-2015) Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov) er et forslag til å sette i kraft resten av denne loven, som ble vedtatt i 2005 og senere endret flere ganger. Det som er i kraft i dag er lovens kapittel 16 som omhandler folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Ikrafttredelsen av resten av loven har blitt utsatt i påvente av nye IT-systemer i politiet – det såkalte «Merverdiprogrammet». Det er nå bestemt at eksisterende IKT-løsninger i politiet skal tilpasses den nye loven og at denne i følge forslaget kan settes i kraft 1. oktober 2015.