Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 13. november 2015

I statsråd 13. november ble fire lover satt i kraft og en forskrift fastsatt. Det ble også fastsatt endring i forskrift om miljørettet helsevern.

Lovtidend    13. november 2015    👤Knut Davidsen   

Forskrift 13. november 2015 nr. 1284 om endring i forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern kan du lese her.

Ikrafttredelsene gjelder følgende lover:

- Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. - § 3-5 tredje ledd.
- Lov 7. mai 2015 nr. 25 om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonslova) - hele loven.
- Lov 7. mai 2015 nr. 26 om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova) - hele loven.
- Lov 20. juni 2014 nr. 52 om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) m.m. - del I § 25-1 og resten av § 32-8.

Redaksjonen i Norsk Lovtidend har ikke mottatt resolusjonene, ikrafttredelsene har derfor ikke kommet med i dagens kunngjøring. Lovendringene vil ikke kunne ajourføres før ikrafttredelsene er kunngjort. Redaksjonen har heller ikke mottatt forskrift om kommunenes plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgntilbud, som også ble fastsatt i dagens statsråd.

Statsrådslisten kan du lese her.