Statsråd 13. september 2013

I statsråd 13. september 2013 ble det fastsatt ikrafttredelse av resten av lov 14. juni 2013 nr. 33 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover. § 24 nr. 3 fjerde punktum i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjon- og trygdeytelser blir opphevet 1. oktober 2013.

Ikke kategorisert    17. september 2013    👤Knut Davidsen   

I statsråd 13. september 2013 ble det fastsatt ikrafttredelse av resten av lov 14. juni 2013 nr. 33 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover. § 24 nr. 3 fjerde punktum i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjon- og trygdeytelser blir opphevet 1. oktober 2013.

I lov 21. juni 2013 nr. 82 om endringer i politiregisterloven mv. blir endringene i straffeprosessloven § 28, § 55 og § 242 i del VII og i lov 21. juni 2013 nr. 86 om endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon) blir, med unntak for endringene i straffeprosessloven § 202a nytt fjerde ledd, § 202c syvende ledd og § 216g i del I, satt i kraft straks. Les statsrådslisten her.