Statsråd 14. desember 2012

I årets siste statsråd 14. desember ble det sanksjonert ny EØS-arbeidstakerlov og midlertidig lov om forlengelse av feste til bolighus og fritidshus. I tillegg ble 13 endringslover sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    14. desember 2012    👤Knut Davidsen   

I årets siste statsråd 14. desember ble det sanksjonert ny EØS-arbeidstakerlov og midlertidig lov om forlengelse av feste til bolighus og fritidshus. I tillegg ble 13 endringslover sanksjonert. Les statsrådslisten her.

 • Lov nr. 80 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover endrer folketrygdloven, lønnsgarantiloven, petroleumsloven, arbeidsmiljøloven, konkursloven og  sosialtjenesteloven. Endringene er vedtatt på bakgrunn av budsjettet for 2013. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 81 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova) erstatter lov 27. november 1992 nr. 112 og ble vedtatt fordi EØS-komiteen innlemmet forordning (EU) nr. 492/2011 i EØS-avtalen 30. mars 2012. Les forarbeidene her.  
   
 • Lov nr. 82 om endringer i lov om offentlige anskaffelser m.m. (offentlig tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter) gir Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet kompetanse til å føre tilsyn med offentlig virksomheters etterlevelse av forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 83 om endringer i lov om Folketrygdfondet (endringer i styreordningen) endrer antall medlemmer i styret for fondet fra ni til syv, og i stedet for personlige varamedlemmer skal det oppnevnes to fast møtende varamedlemmer. Styremedlemmene og varamedlemmene skal nå oppnevnes av departementet. Det innføres en maksimal oppnevningstid på 12 år. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 84 om endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven skal med endringen i finanstilsynsloven ivareta forbrukernes interesser i finansmarkedet, med endringen i banksikringsloven øke innbetalingen til Bankenes sikringsfond og for endringen i  foretakspensjonsloven innføre Solvens-II-regelverket for forsikringsselskaper. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 85 om endringer i folketrygdloven (stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier) innebærer at trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannpleier for sykdom. Departementet gis en hjemmel til å gi forskrifter om stønad til dekning av slike utgifter, herunder å angi hvilke behandlinger det skal ytes stønad for, fastsette aktuelle takster og nivået på disse, og til å fastsette forskrift om tilskott til fellestiltak for tannpleier, slik det gjelder for andre yrkesgrupper som yter helsetjenester med stønad fra folketrygden. Formålet med lovendringen er å oppnå en mer hensiktsmessig oppgavedeling mellom tannleger og tannpleiere. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 86 om endringer i helseforetaksloven m.v. gir endringer basert på praktiske erfaringer med helseforetaksmodellen så langt, i tillegg utvides de organisatoriske valgmulighetene slik at spesialisthelsetjenesten i større grad kan organiseres innenfor helseforetaksmodellen. Den nasjonale styringen av spesialisthelsetjenesten skal med lovendringene i større grad synliggjøres i helseforetaksloven. Loven trer i kraft 1. januar 2013. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 87 om endringer i folketrygdloven endrer folketrygdloven § 22-19 om lave stønadsbeløp, endringen er vedtatt på bakgrunn av budsjettet for 2013. Loven trer i kraft 1. januar 2013. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 88 om endringer i rettsgebyrloven (reduksjon av tinglysingsgebyrene) setter tinglysningsgebyret til 1,233 av rettsgebyret. Det alminnelige tinglysingsgebyret blir redusert med 488 kroner fra 1 548 kroner til 1 060 kroner og tinglysingsgebyret for pantedokument i fast eiendom blir redusert med 875 kroner fra 1 935 kroner til 1 060 kroner. Les forarbeidene her.
   
 • Midlertidig lov nr. 89 om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus har sin bakgrunn i Den europeiske menneskerettighetsdomstolens dom 12. juni 2012 i saken Lindheim og andre mot Norge og tar sikte på å avklare rettstilstanden inntil endelig rettsavklaring foreligger. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 90 om endringer i sivilbeskyttelsesloven (gjennomføring av EPCIP-direktivet) omfatter i første omgang transport- og energisektoren. Direktivet stiller krav til medlemsstatene om identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur (EKI). For utpekt EKI skal det etableres en operatørsikkerhetsplan, sikkerhetskontakt og rapporteringsrutiner. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 91 om endringer i kringkastingsloven, åndsverksloven og film- og videogramlova (gjennomføring av direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester mv.)  utvider kringkastingslovens virkeområde slik at audiovisuelle bestillingstjenester omfattes. Endringen i  åndsverkloven gir fjernsynsselskaper en vederlagsfri adgang til å sende korte nyhetsutdrag fra begivenheter av stor allmenn interesse. I film- og videogramloven endres § 1 slik at loven ikke gjelder kringkasting. Les forarbeidene til loven her.
   
 • Lov nr. 92 om endringer i film- og videogramlova (filmkontrollgebyret) erstatter det tidligere gebyret for forhåndskontroll med en avgift med samme formål, dette grunnet overgangen fra analog til digital filmdistribusjon. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 93 om endringar i pengespilloven (endring av tippenøkkelen) endrer fordelingsnøkkelen for tippeoverskotet for å styrkje idretten og kulturformål utanfor statsbudsjettet. Fordelinga av speleoverskotet frå Norsk Tipping AS etter ny tippenøkkel i 2013 vert 47,9 pst. til idrettsformål, 14,6 pst. til kulturformål utanfor statsbudsjettet, 19,5 pst. til kulturformål (som blir ført til inntekt i statsbudsjettet) og 18 pst. til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar. Les forarbeida her.
   
 • Lov nr. 94 om endringer i lakse- og innlandsfiskloven og naturmangfoldloven endrer blant annet virkeområdebestemmelsen, denne  justeres slik at loven nå også gjelder direkte for alle ferskvannsorganismer så langt det passer, gir ny vektleggingsbestemmelse for samiske interesser, definerer kunstige dammer som vassdrag, regulerer barns adgang til gratis fiske, pålegger rettighetshavere i laksevassdrag obligatorisk organisering og hever aldersgrensen for betaling av fiskeravgift til 18 år. Loven trer i kraft 1. januar 2013.  Les forarbeidene her.