Statsråd 14. juni 2013

I statsråd 14. juni 2013 ble det sanksjonert 23 endringslover. Se listen over lovene ved å klikke på «les mer»-knappen. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    14. juni 2013    👤Knut Davidsen   

I statsråd 14. juni 2013 ble det sanksjonert 23 endringslover. Se listen over lovene ved å klikke på «les mer»-knappen. Se statsrådslisten her.

1.      Lov nr. 32 om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid) endrer arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, tobakksskadeloven, utlendingsloven og lov om offentlige anskaffelser. Endringen i arbeidsmiljøloven innebærer blant annet at fagforeninger som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstaker fra bemanningsforetak, kan reise søksmål i eget navn om lovligheten av slik innleie. Formålet er at reglene om innleie blir etterlevd i større utstrekning enn i dag. Arbeidstilsynet gis en begrenset tilsynskompetanse med deler av innleieregelverket. Virksomheter skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet fremlegge dokumentasjon på at de er bundet av tariffavtale og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte, og at Arbeidstilsynet gis myndighet til å gi pålegg ved brudd på denne nye bestemmelsen. Det innføres hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, tobakksskadeloven, utlendingsloven og lov om offentlige anskaffelser for så vidt gjelder arbeidsmiljømyndighetenes tilsynsområde. Loven trer i kraft 1. juli  2013 og 1. januar 2014. Les forarbeidene her.

2.      Lov nr. 33 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover endrer folketrygdloven, endringslov 16. desember 2011 nr. 59 om ny uføretrygd og alderspensjon til uføre, samordningsloven, arbeidsmarkedstjenesteloven, permitteringslønnsloven, og sykepleierpensjonsloven.  Endringene er nødvendige tilpasninger til ny fleksibel alderspensjon fra folketrygden, mens andre er tekniske opprettinger i gjeldende bestemmelser, og i tillegg gis det utvidet hjemmel for departementet til å gi forskrifter til flere av lovene. Les forarbeidene her.

3.      Lov nr. 34 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.) innebærer gjennomføring av forventede EØS-regler som svarer til de forventede EU-reglene i det såkalte CRR/CRDIV-regelverket om kapital og likviditet for banker, andre kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i norsk rett. Endringene stiller strengere krav til kapital og likviditet, og innfører hjemler til å fastsette forskrifter som gjennomfører de nærmere kravene som ventes å følge av de nye EU-reglene. Loven trer i kraft 1. juli 2013. Les forarbeidene her.

4.      Lov nr. 35 om endringer i konkurranseloven bygger på utredningen fra Konkurranselovutvalget i NOU 2012:7 «Mer effektive konkurranselov». Konkurransetilsynet får etter endringene nye muligheter for å få til mer fleksible konkurransepolitiske løsninger enn etter dagens ordning. Les forarbeidene her.

5.      Lov nr. 36 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi) klargjør helse- og omsorgstjenestens adgang til å treffe vedtak om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi, for eksempel GPS, som ledd i helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere uten samtykkekompetanse. Det gis også en snevrere regel om bruk av lokaliseringsteknologi i tilfeller der pasienten motsetter seg tiltaket. Lovendringen skal gi rettslig klarhet og legge bedre til rette for teknologi som kan avverge skade og skal gi den enkelte trygghet og selvstendighet og til å klare seg på egenhånd i dagliglivet. Loven opphever lov 10. juni 1988 nr. 48 om midlertidig lov om avvikling av institusjoner og kontrakter om privatpleie under det fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede. Les forarbeidene her.

6.      Lov nr. 37 om endringer i psykisk helsevernloven innfører varsling av fornærmede eller dennes etterlatte ved endringer i gjennomføring og opphør av dom på tvungent psykisk helsevern. Det blir innført nye regler om opplysningsplikt for faglig ansvarlig og unntak fra lovbestemt taushetsplikt knyttet til reglene om besøksforbud i straffeprosessloven. I tillegg innføres nye regler om nattelåsing av pasientrom. Loven trer i kraft 14. juni 2013 og 1. januar 2014. Les forarbeidene her.

7.      Lov nr. 38 om endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.) innebærer at det uten lovlig adkomst blir straffbart å erverve, besitte eller bruke dopingmidler slik disse er definert i forskrift om hva som skal anses som dopingmidler, jf. ny § 24 a i legemiddelloven. Legemiddelloven § 31 annet ledd endres slik at overtredelser av den nye bestemmelsen straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder eller begge deler. Loven trer i kraft 1. juli 2013. Les forarbeidene her.

8.      Lov nr. 39 om endringar i helsepersonelloven m.m. (utsending av epikrisar og utlevering av teiepliktige opplysningar til bruk i læringsarbeid og kvalitetssikring m.m.) opnar for eit avgrensa høve til å utlevere teiepliktige opplysningar til bruk i læringsarbeid og kvalitetssikring, dette vil vere eit viktig tiltak for pasienttryggleiken. Gjeldande regulering av epikriseutsending frå helse- og omsorgstenesta blir flytta frå pasientjournalforskrifta og inn i helsepersonellova, det er ei rettskjeldemessig forsterking å flytta frå forskriftsnivå til lovnivå. Les forarbeida her.

9.      Lov nr. 40 om endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) forenkler det selskapsrettslige regelverket for aksjeselskapene, og det er særlig lagt vekt på at aksjelovens regler skal være godt tilpasset de små selskapenes behov. Les forarbeidene her.

10.  Lov nr. 41 om endringer i aksjeloven mv. (offentlig kunngjøring i avis mv.) avvikler ordningen med krav om kunngjøring i avis i aksjelovene, øvrige sammenslutningsrettslige lover, konkursloven, gjeldsordningsloven, foretaksregisterloven og mortifikasjonsloven. Ved en avvikling av reglene om aviskunngjøringer vil brukerne på en enklere måte kunne forholde seg til én felles nasjonal kanal for kunngjøringer, Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon eller den elektroniske kunngjøringspublikasjonen Norsk lysingsblad. Les forarbeidene her

11.  Lov nr. 42 om endringer i forvaltningsloven tar sikte på å styrke forvaltningens adgang til å kommunisere elektronisk gjennom å oppheve dagens krav om først å måtte innhente et samtykke fra den enkelte mottaker. I stedet vil forvaltningen som hovedregel ha lov til å kommunisere elektronisk.  Privatpersoner kan reservere seg mot elektronisk kommunikasjon og i stedet motta tradisjonell post fra forvaltningen. Les forarbeidene her.

12.  Lov nr. 43 om endringer i straffeprosessloven gir en  forskriftshjemmel som åpner for at Kongen kan gi nærmere regler om anvendelse av straffeprosesslovens regler utenfor Norges territorialfarvann. Det foreslås at lovforslaget trer i kraft straks. Les forarbeidene her.

13.  Lov nr. 44 om endringar i straffegjennomføringsloven mv. gjer endringar i straffeloven, straffeprosessloven og straffegjennomføringsloven, dette som eit ledd i det laupande arbeidet med revisjon av lovverket for straffegjennomføring, og oppfølginga av kriminalomsorgsmeldinga. Det vert gitt nye heimlar for direkte innsetjing i overgangsbustad og overføring mellom gjennomføringsformer. Einskilde føresegner er berre av språkleg art. Les forarbeida her.

14.  Lov nr. 45 om endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene) innebærer en avvikling av ordningen med områdestyrer og overføring av områdestyrenes oppgaver til fylkesmannsembetene. Les forarbeidene her.

15.  Lov nr. 46 om endringar i jordlova endrar jordlova § 12 som gjeld deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk, òg det vert gjort ei endring i jordlova § 2 som blant anna gjeld virkeområdet for delingsføresegna. Les forarbeida her.

16.  Lov nr. 47 om endringar i odelslova endrar odelslova § 8 slik at odelskretsen blir innskrenka. § 31 blir oppheva.. Som ein konsekvens av opphevinga av odelslova § 31 blir § 16 endra. I tillegg vert det gjort ei mindre endring i odelslova § 33 om saksbehandling som følgje av at § 31 blir oppheva. Les forarbeida her.

17.  Lov nr. 48 om endringer i friluftsloven mv. endrer navnene Direktoratet for naturforvaltning, Klima- og forurensningsdirektoratet og Statens forurensningstilsyn til Miljødirektoratet i alle lovbestemmelser disse navnene forekommer. Les forarbeidene her.

18.  Lov nr. 49 om endringer i lov om statlig naturoppsyn innebærer en opprydning i hvilke lover oppsynet skal føre kontroll med. Det tas også inn en henvisning til småbåtloven § 40. Les forarbeidene her

19.  Lov nr. 50 om endringer i naturmangfoldloven innfører en ny forskriftshjemmel som skal legge til rette for at Nagoya-protokollen til konvensjonen om biologisk mangfold, om tilgang til genressurser og en rettferdig og likeverdig fordeling av fordeler som følger av bruken av disse ressurser (Nagoya-protokollen), kan oppfylles. I tillegg er det gjort en oppretting i § 15. Les forarbeidene her.

20.  Lov nr. 51 om endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven innebærer endringer i naturmangfoldloven § 34 og § 36, det blir gjort en presisering av reglene om verneforskrifter generelt, og om forskrifter for landskapsvernområder spesielt. Det blir også gjort en endring i naturmangfoldloven § 34 om adgang til å delegere kompetansen til å foreta mindre endringer i verneforskrifter. Videre endres naturmangfoldloven § 62 om fylkesmannens klagerett og naturmangfoldloven § 77 om overgangsbestemmelser for verneforskrifter. Endringen i friluftsloven gjelder en oppretting av en inkurie. Les forarbeidene her.

21.  Lov nr. 52 om endringer i vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven gjennomfører Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/35/EF av 21. april 2004 om ansvar for miljøskade (miljøansvarsdirektivet) i norsk rett. Foreldelsesfristen for erstatning for utgifter til forebyggende og avbøtende tiltak ved betydelig miljøskade blir fem år, og den absolutte foreldelsesfristen settes til 30 år i slike saker. Miljøansvarsdirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning 17/2009 av 5. februar 2009. Les forarbeidene her.

22.  Lov nr. 53 om endringer i energiloven endrer § 3-1 ved å gi departementet hjemmel til å gi forskrift om hvilken effekt elektriske anlegg skal ha og § 4-2 endres for å bringe bestemmelsen i samsvar med EØS-rettens krav. Ny § 5-6 gir regler om forhandlingsplikt for fjernvarmekonsesjonærer og § 10-2 om frister blir opphevet. Loven trer i kraft 1. juli 2013. Les forarbeidene her.

23.  Lov nr. 54 om endringer i ekomloven endrer lovens hovedbestemmelse om sikkerhet og beredskap for å knytte sikkerheten i ekomnett og -tjenester opp til en forsvarlighetsstandard. Dette vil gjøre nasjonale regler mer funksjonelle og tydeliggjøre tilbyders ansvar for sikkerhet og beredskap. I tillegg gir lovendringen blant annet brukeren rett til å få informasjon om ruting av trafikk, regulering av bruk av informasjonskapsler/cookies, innføring av maksimal bindingstid, mulighet til å sperre tilgang til nummer eller tjenester, entydig identifikasjon av sluttbrukere og videreføring av tjenesten hemmelig nummer. Loven trer i kraft 1. juli 2013. Les forarbeidene her