Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 14. mai 2014

I statsråd 14. mai 2014 ble Stortingets vedtak 13. mai 2014 om endringer i Grunnloven kunngjort, og lov om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. sanksjonert.

Lovtidend    14. mai 2014    👤Knut Davidsen


Kunngjøring av Stortingets vedtak 13. mai 2014 om endringer i Grunnloven, se egen artikkel.

Lov 13. mai 2014 nr. 17 om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. gjør det enklere for skyldnere som søker om gjeldsforhandlinger. Egenforsøket, det vil si forsøk på å løse problemene på egen hånd, kreves nå bare i saker som egner seg for dette og hvor det ikke fremstår som usannsynlig at en utenrettslig ordning vil kunne komme i stand. Låneopptak i gjeldsforhandlingsperioden må ha samtykke fra namsmannen, ikke hos alle kreditorene som i dag. Videre åpnes det for at søknad om gjeldsforhandling fra utlandet i noen tilfeller kan behandles av norsk namsmyndighet. Gjeldsforhandling skal kunne åpnes dersom visse særvilkår er oppfylt og gjeldsordning er ubetenkelig i forhold til sakens opplysning. Også utlendinger som etter lengre opphold i Norge har pådratt seg gjeld til norske kreditorer kan søke om gjeldsordning uten å flytte tilbake. Utleggstrekk i forhandlingsperioden skal bortfalle, og reglene for gjeldsforhandling for personer som har begått en straffbar handling blir endret. Videre vil saksbehandlingen sentraliseres, og livsoppholdssatser skal standardiseres. Les forarbeidene til loven her.

Se statsrådslisten her.